برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی : مفاهیم و پیش نیازها + نقشه ذهنی - بهینگی

برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی : مفاهیم و پیش نیازها + نقشه ذهنی

اشتراک گذاری :
پیش نیازهای برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی

مفهوم برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی

برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی فرآیندی است که طی آن مدیران ارشد اجرایی و عملیاتی با توجه به ماهیت منابع انسانی و اهداف سازمان آن را طراحی می کنند. مهم ترین ویژگی این فرآیند در ماهیت کار گروهی آن نهفته است زیرا در قالب چنین فرآیند و کار گروهی است که اعتقاد و باور به استراتژی سازمان شکل می گیرد و افراد درگیر در این فرآیند احساس تعلق و مالکیت نسبت به آن پیدا می کنند.

برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی یک فرآیند پویاست که با دورنگری به واقعیات و موقعیت های موجود، راهبردها و تاکتیک های موثری برای رسیدن به فردای بهتر را ارائه می دهد. این نوع برنامه ریزی یک فرایند خطی نیست که گام به گام در یک چارچوب مشخصی اجرا شود بلکه  برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی را میتوان یک نوع بینش یا فلسفه برنامه ریزی برای حل مسائل و مشکلات سازمان در ارتباط با محیط دانست.

ویژگی بارز این برنامه ریزی، جهت یابی و تعیین مسیر آینده برای کل سازمان در ارتباط با محیط بیرون آن است.

مدیریت استراتژیک منابع انسانی

مدیریت استراتژیک منابع انسانی عبارت است از فرآیندی که از طریق آن سازمانها محیط های داخلی و خارجی خود را تحلیل کرده و از آن شناخت کسب می کنند، علاوه بر آن مسیر استراتژیک منابع انسانی خود را پایه گذاری کرده، استراتژی هایی را تدوین می کنند که آنها را برای رسیدن به اهداف تعیین شده کمک نماید.

برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی

پیش نیازهای برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی

طراحی و اجرای موفق برنامه ریزی های بلندمدت استراتژیک منابع انسانی نیازمند فراهم بودن شرایط مطلوب می باشد که این شرایط در فرهنگ برنامه ریزی استراتژیک تحت عنوان پیش نیازها عنوان می گردد. بنابراین میتوان پیش نیازهای برنامه ریزی منابع انسانی را در سه مقوله زیر مورد بررسی قرار داد.

  • پیش نیازهای ساختاری
  • پیش نیازهای فرهنگی
  • پیش نیازهای انسانی

الف: پیش نیازهای ساختاری

  1. وجود پایگاه اطلاعاتی منابع انسانی

طراحی و اجرای برنامه های استراتژیک منابع انسانی بدون داشتن یک پایگاه اطلاعاتی مطلوب امکان پذیر نیست. تفکر و عمل در خصوص طراحی استراتژیک منابع انسانی زمانی عقلانی است که متکی به اطلاعات دقیق و کیفی باشد که این امر در گرو داشتن پایگاه اطلاعاتی منسجم و مطلوب است؛ بنابراین برای برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی نیاز به پایگاه اطلاعاتی می باشد که در آن اطلاعات زیر وجود داشته و مقوله بندی گردد.

  • تعداد تحلیل گران سازمان و نوع تحلیل گری آنان (کمیت و کیفیت تحلیل گران)
  • تعداد مدیران تصمیم گیر و نوع تصمیم گیری آنان ( کمیت و کیفیت تصمیم گیران)
  • استعدادها و توانمندی های بالقوه و گرایش به شکوفایی آنها
  • ابعاد پرورش منابع انسانی صورت گرفته و صورت نگرفته از نظر عملکرد در سازمان

۲٫ تکنولوژی انعطاف پذیر

برای پاسخگویی به تقاضای متفاوت مشتریان و تحقق بخشیدن به اصل مشتری محوری، سازمانها نیازمند تکنولوژی قابل انعطاف هستند که بتوانند نظام تولیدی قابل انعطافی داشته باشند. بطور کلی مقصود از تکنولوژی انعطاف پذیر این است که همزمان با تغییر انسان، فناوری نیز قابلیت تغییر را داشته باشد و این بخاطر این است که برنامه ریزی استراتژیک برای آینده منابع انسانی صورت می گیرد و آینده منابع انسانی با تغییر و تحولات زیاد همگام است و نیازمند وجود تکنولوژی انعطاف پذیر است.

۳٫ ساختار انعطاف پذیر منابع انسانی

به لحاظ اینکه برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی برای آینده انسانهای یک سازمان طراحی و تدوین می شود و انسانهای سازمان از نظر رفتاری، شخصیتی، تخصصی و توانمندی های مختلف پویا و سیال هستند بنابراین نیازمند انعطاف پذیری در ساختار منابع انسانی است؛ یعنی بدون وجود ساختاری پویا نمیتوان دست به طراحی استراتژیک منابع انسانی زد.

۴٫ وجود مکانیزم حسابداری منابع انسانی

یکی از روش هایی که بوسیله آن میتوان اهمیت برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی و آثار و پیامدهای آنرا برای سازمان و مدیریت تعیین نمود وجود سازوکار حسابدار منابع انسانی است. حسابداری منابع انسانی می کوشد تا مدیران را به اهمیت مردم به عنوان منابع ارزش آگاه سازد و مدیریت را از زیانهایی که به هنگام برکناری و یا رها کردن کار از سوی نیروی انسانی پدید می آید، آگاه سازد. از این راه حسابداری منابع انسانی، برنامه ریزی بهتر برای بهره گیری از نیروی انسانی و تصمیم گیری بهتر را درباره این منابع بر می انگیزد.

برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی

ب: پیش نیازهای فرهنگی

  1. وجود تفکر استراتژیک در سازمان

برای تدوین، اجرا و استفاده از برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی بصورت پایدار نیاز به تفکر استراتژیک در کل سازمان می باشد. تفکر استراتژیک مستلزم صرف وقت، بینش، صبر و فداکاری است ولی در درازمدت منفعت زیادی بر آن مترتیب است. تفکر استراتژیک بدین معنی است که بتوانیم عوامل موثر بر سازمانمان را ببینیم و از آینده مبهم و نامطمئن با ملاحظه وابستگی عوامل موثر راه حل های مسائلمان را استنباط کنیم.

این توانایی چیزی بیشتر از آگاهی از روندهای مهم اجتماعی و سیاسی، اقتصادی و فناوری است. کارکنان و مدیران که تفکر استراتژیک دارند قادرند سازمان خود را در پرتو روندها و رویدادهای گوناگون و روزافزون این دنیای در حال تغییر ببینند و همبستگی های عوامل اساسی و مهم را تشخیص دهند.

۲٫ وجود فرهنگ استراتژیک در سازمان

فرهنگ استراتژیک، فرهنگی است که وجود آن در سازمان، قابلیت واکنش مناسب و به موقع را در قبال تغییرات شرایط محیطی افزایش می دهد.

ج: پیش نیازهای انسانی

  1. وجود نیروی انسانی استراتژی خیز

زمانی که استراتژی های برنامه ریزی توسعه منابع انسانی توسط کارکنان یک سازمان خلق شد، هیچ عاملی نمی تواند بر آن ضربه وارد نموده و آنها را خدشه دار نماید. زمانی که از جویبارهای ایده های تک تک کارکنان استراتژی برخیزد، رودخانه و دریای خروشانی بوجود می آید که هر مسئله ای را از سر راه خود بر می دارد. بنابراین یکی از بناهای تدوین برنامه استراتژیک منابع انسانی این است که خمیر مایه، عناصر و عوامل برنامه استراتژیک منابع انسانی توسط خود کارکنان یک سازمان آماده و تدوین شود.

۲٫ وجود نیروی انسانی متخصص

برنامه ریزی منابع انسانی عمدتا به منظور استفاده بهینه از توانمندی های تخصصی سازمان در حال و آینده است بنابراین نیروی انسانی متخصص به معنای واقعی آن در سازمان بایستی در سازمان موجود باشد تا بتواند برای آن برنامه های متعدد و متنوع درازمدت تدوین و تخصص ها را تکمیل و در راستای اهداف سازمان قرار داد. منظور از نیروی انسانی متخصص آن است که در سازمان و یا بیرون سازمان افرادی تربیت شده باشند که به یک سطح مطلوبی از دانش کاربردی و تخصصی رسیده باشند تا بتوان آنان را با برنامه ریزی جهت داد و بارور نمود. نیروی انسانی متخصص را تنها با معیار و ملاک مدرک تحصیلی نمیتوان تعریف نمود زیرا در سازمانها از راس سازمان تا سطوح پایین سازمان کار تخصصی است و نیازمند افراد حرفه ای است.

برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی

۳٫ وجود نیروی انسانی داوطلب توسعه و پرورش

تدوین برنامه استراتژیک منابع انسانی برای یک سازمان تضمینی برای پرورش و توسعه کارکنان آن سازمان ایجاد نمی کند و این بخاطر این است که امروزه ایجاد بخش اعظم کیفیت هایی که در منابع انسانی منجر به پرورش آنان می شود از طرق غیر رسمی حاصل می شود یعنی افراد و کارکنان یک سازمان بایستی عاشق و داوطلب یادگیری و بالندگی باشند. برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی برای انسانهای یک سازمان، تدوین هدف اساسی آن، پرورش استعدادهای شناخته شده و ناشناخته کارکنان است. زمانی که افراد داوطلب یادگیری نباشند، نه تنها استعدادهای فعلی آنان به کار گرفته نمی شود بلکه توانمندی های بالقوه آنان نیز سرکوب و پنهان می گردد. بنابراین یکی از ابعاد مهم برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی این است که برای داوطلب شدن کارکنان برنامه ریزی شود که این خود به عنوان پیش نیاز و بسترساز استقرار برنامه های استراتژیک نیز نقش ایفا می کند

نقشه ذهنی برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی

نقشه ذهنی برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی

برای دیدن تصویر فوق در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید

با گوشی اسکن کنید
1 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 5

میانگین امتیاز 5٫00 از 5 با 1 رای
Loading...

نویسندگان:
ترتیب پیشنهادی بهینگی برای :

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارد

به من اطلاع بده
avatar
wpDiscuz