بکارگیری تکنیک آنالیز حالات خرابی (FMEA) در نیروگاه های فرایند شیمیایی

بکارگیری تکنیک آنالیز حالات خرابی (FMEA) در نیروگاه های فرایند شیمیایی

اشتراک گذاری :
بکارگیری تکنیک آنالیز حالات خرابی (FMEA) در نیروگاه های فرایند شیمیایی

اﻣﺮوزه ﻓﺸﺎر ﺑﯽ روﯾﻪ و ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﺮاﺑﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات، ﻣﺪﯾﺮان و ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ وا داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ روﻧﺪی ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ را در ﺟﻬﺖ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺎزاد و ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ آن ﻫﺎ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی خدماتی بکار گیرند. از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﺳﻮدﻣﻨﺪ در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺮاﺑﯽ ﻫﺎی ﺗﺠﻬﯿﺰات و وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد. اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺎﻻت ﺧﺮاﺑﯽ و اﺛﺮات آن ﻫﺎ، در ﭘﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﺧﺮاﺑﯽ ﻫﺎ ﺑﺮآﻣﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ ازآن ﻣﯽ ﺷﻮد.

سیستمی مناسب جهت کنترل خرابی تجهیزات

از جمله این سیستم ها می‌توان به FMEA اشاره کرد ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ از ﺣﺎﻻت ﺧﺮاﺑﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮده و نسبت به جلوگیری از آن، اقدامات پیشگیرانه و سیستماتیکی جهت جلوگیری از بروز شکست‌های ناشی از خرابی می‌باشند.

همان‌طور که در مطالب قبلی گفته شد FMEA  یک تکنیک مهندسی است که به منظور مشخص کردن خطاها، مشکلات و اشتباهات بالقوه موجود در سیستم، فرایند، محصول/خدمت و اثرات آن بکار برده می شود.

در واقع هدف FMEA تجزیه و تحلیل ویژگی‌های طراحی نسبت به روند تولید برنامه‌ریزی شده برای اطمینان از این است که کالا یا خدمات حاصل، نیاز ها و انتظارات مورد نظر مشتریان را براورده می‌سازد.

ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ، روش ﻫﺎی ﻣﺨﺎﻃﺮاﺗﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﯽ ﻻزم در ﺟﻬﺖ ﺣﺬف و ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ تدریجی پتانسیل وقوع خطرات انجام می‌شود. بدین صورت رویکرد FMEA همواره در جهت افزایش کیفیت، ایمنی و قابلیت اطمینان گام برداشته و هم‌چنین می‌تواند جهت استفاده در ارزیابی و بهبود برنامه‌های نگهداری و تعمیرات نیز مورد استفاده قرار بگیرد.

بکارگیری تکنیک آنالیز حالات خرابی (FMEA) در نیروگاه های فرایند شیمیاییصنایع شیمیایی

ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ را اﻏﻠﺐ در ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺰرگ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در واﻗﻊ ﻫﺪف ﮐﻠﯽ از آن اﯾﺠﺎد ﻣﻮاد ﺑﺎ ارزش از ﻃﺮیق ﺗﺒﺪﯾﻞ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﯾﺎ زﯾﺴﺘﯽ ﻣﻮاد ﯾﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻮاد اﺳﺖ.

ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ از ﺗﺠﻬﯿﺰات، واﺣﺪﻫﺎ و ﻓﻦ آوریﻫﺎی وﯾﮋه ای در ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی مواد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﻠﯿﻤﺮی، ﻏﺬاﯾﯽ، داروﯾﯽ، ﻧﯿﺮوﮔﺎه‌های ﺑﺮق، ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ( ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ)، ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه‌های ﻧﻔﺖ و ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎ از ﻓﻦ آوریﻫﺎی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ روش‌هاﯾﯽ در ﻣﻘﯿﺎس ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

پیاده سازی FMEA در نیروگاه‌های فرایند شیمیایی

در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ روشﻫﺎی ﻧﮕﻬﺪاری ﺗﻌﻤﯿﺮات اﻋﻢ از ﻧﮕﻬﺪاری ﺗﻌﻤﯿﺮات ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ، ﻧﮕﻬﺪاری ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﯽ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻧﮕﻬﺪاری ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺎﻻت ﺷﮑﺴﺖ، اﺛﺮات و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻫﺎی آن ﻣﻮرد آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. پس از تهیه‌ جدول FMEA و مشخص کردن خطرات و RPN اقدامات اصلاحی پیشنهاد شد و بعد از اجرای اصلاحات، مجددا RPN محاسبه  شد.

بکارگیری تکنیک آنالیز حالات خرابی (FMEA) در نیروگاه های فرایند شیمیایی

 

 

 

بکارگیری تکنیک آنالیز حالات خرابی (FMEA) در نیروگاه های فرایند شیمیایی

 

در نمودار زیر RPN اولیه و RPN محاسبه شده بعد از پیاده سازی اقدامات اصلاحی مقایسه شده‌اند و تفاوت بین آن‌ها به خوبی مشاهده می‌شود.

بکارگیری تکنیک آنالیز حالات خرابی (FMEA) در نیروگاه های فرایند شیمیایی

نتیجه‌گیری

بررسی ها در این روش نشان داد که بیشتر مشکلات ناشی از نگهداری و تمیرات نیروگاه‌های فرایند شیمیایی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺧﻮردﮔﯽ ﻫﺎی ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﻧﮕﻬﺪاری در دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺎی ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮردﮔﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻃﺮاﺣﯽ، ﻋﻤﻠﯿﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت پیشگیرانه می‌باشد. این روشن است که استفاده از روش FMEA در آنالیز خرابی در طرح توسعه فرایند های شیمیایی برای آینده این صنعت ضروری است.

 

با گوشی اسکن کنید
"یک ستاره""دو ستاره""سه ستاره""چهار ستاره""پنج ستاره!"

اولین امتیاز را شما بدهید
Loading...

نویسندگان:

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارد

به من اطلاع بده
avatar
wpDiscuz