چک لیست ارزیابی ریسک پرسشنامه ارزیابی کنترل های داخلی

چک لیست ارزیابی ریسک

282
0
اشتراک گذاری :
چک لیست ارزیابی ریسک

چک لیست ارزیابی ریسک، پرسشنامه ارزیابی کنترل های داخلی

چک لیست ارزیابی ریسک دارای اهدافی است که عبارتند از:

اهداف کنترل :

اهداف عام و راهبردهای کلیدی دستگاه های اجرایی باید توصیف شود.
هدف فعالیت های عمده باید تعیین و از سازگاری آن ها با یکدیگر اطمینان حاصل شود.
در فرآیند ارزیابی ریسک باید پیامد ریسک ها، هم در مورد هدف های عام و هم برای هدف فعالیت ها، شناسایی و بررسی شوند .
باید سازو کارهایی برای شناسایی دگرگونی ها و نشان دادن واکنش مناسب به آنها به کار گرفته شوند.

الف) هدف های عام دستگاه اجرایی

۱٫ تبیین مقاصد دستگاه های اجرایی از راه تدوین هدف های عام در چارچوب رهنمودها و گزاره های کلی
۲٫ آگاهی کامل کارکنان و رئیس دستگاه اجرایی از هدف های عام دستگاه اجرایی.
۳٫ پیوند و سازکار راهبردها با هدف های عام دستگاه اجرایی
۴٫ سازگاری طرحها و بودجه ها با هدف های عام، طرح های راهبردی و شرایط کنونی دستگاه اجرایی

ب) هدف فعالیت ها

۱٫ پیوند متقابل هدف فعالیتها با هدف های عام و طرحهای راهبردی دستگاه اجرایی
۲٫ سازگاری هدف فعالیتها با یکدیگر
۳٫ مرتبط بودن هدف فعالیتها با تمام فرآیندهای مهم تجاری
۴٫ کمیت پذیر بودن اهداف، فعالیتها
۵٫ کفایت منابع برای محقق ساختن هدف ها
۶٫ شناسایی هدف هایی که برای تحقق هدف های عام دستگاه های اجرایی مهم شناخته میشوند
۷٫ مشارکت مدیران دستگاه اجرایی در تعیین هدف ها و میزان پایبندی آنها به هدف های تعیین شده

پ) ریسک ها

۱٫ کفایت ساز و کارهای شناسایی ریسک های برون سازمانی
۲٫ کفایت سازوکارهای شناسایی ریسک های درون سازمانی
۳٫ شناسایی ریسک های عمده مرتبط با هدف هر یک از فعالیت های مهم
۴٫ عمقی و مربوط بودن فرآیند تجزیه و تحلیل ریسک، از جمله برآورد اهمیت ریسک ها، ارزیابی احتمال رویداد آنها و تعیین اقدام های لازم

ت) اداره کردن تغییرات محیطی

۱٫ وجود ساز و کارهایی برای پیش بینی و شناسایی رویدادها یا فعالیت های عادی موثر بر هدف های عام با هدف فعالیت های دستگاه اجرایی و نشان دادن واکنش مناسب به آنها

۲٫ وجود ساز و کارهایی برای شناسایی و واکنش در مقابل تغییراتی که اثر شدیدتر و فراگیرتر بر دستگاه اجرایی دارد، تغییراتی که ممکن است توجه رئیس دستگاه اجرایی را طلب کند.

جهت مشاهده متن کامل چک لیست ارزیابی ریسک فایل پرسشنامه ارزیابی کنترل های داخلی برای دانلود قرار گرفته است.

با گوشی اسکن کنید
"یک ستاره""دو ستاره""سه ستاره""چهار ستاره""پنج ستاره!"

اولین امتیاز را شما بدهید
Loading...

نویسندگان:
ترتیب پیشنهادی بهینگی برای :

آخرین مطالب منتشر شده توسط رضا کمالی نیا (صفحه ی نویسنده)

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارد

به من اطلاع بده
avatar
wpDiscuz