هوش هیجانی چگونه بر شیوه تصمیم گیری مدیران تاثیر می گذارد؟ - بهینگی

هوش هیجانی چگونه بر شیوه تصمیم گیری مدیران تاثیر می گذارد؟

اشتراک گذاری :
هوش هیجانی چگونه بر شیوه تصمیم گیری مدیران تاثیر می گذارد؟

هوش هیجانی توانایی درک احساسات و هیجـانهـای خود و دیگران است تا بتوان بـا بـه کـارگیری آنهـا ارتبـاط مؤثرتری بـا دیگـران ایجـاد شـود. در محـیط کـار هـوش هیجانی نقش بارزی در داشتن عملکرد مطلوب نـسبت بـه سایر قابلیت ها از قبیل بهره هوشی یا مهارتهای فنی ایفـا می کند.

دکتر دانیل گلمن معتقد است که هوش هیجـانی در تمامی رده هـای سـازمانی کـاربرد زیـادی دارد، امـا در رده های مدیریتی اهمیتی حیاتی پیدا می کند؛ زیرا مدیران سازمان را به جامعه معرفی می کنند و با بـسیاری از افـراد در داخل و خارج سازمان تعامل برقرار می کنند. اسـتفاده از هوش هیجانی می تواند در لحظه انتخاب به مدیران کمـک نماید تا کنترل مؤثرتری بر خود و تأثیر مضاعفی بر دیگران داشته باشند. تصمیم گیری مدیران بخش مهمـی از رفتـار ســازمانی اســت؛ ولــی شــیوه تــصمیم گیــری و کیفیــت تصمیم های نهایی که آنها می گیرند تـا حـد زیـادی تحـت تأثیر ادراک های آنهاست.

تاثیر هوش هیجانی بر میزان موفقیت در زندگی

مفهوم هوش هیجانی نشان می دهد که چرا دو نفـر بـا بهره هوشی یکسان ممکن است به درجات بسیار متفـاوتی از موفقیت در زندگی دست یابند و عنصر بنیادین از رفتـار انسان است که جدا و متفاوت از بهره هوشی عمل می کند. تحقیقات نشان می دهد که از مجموع موفقیتهای زندگی، %۲۰ به بهره هوشی و % ۸۰ به هوش هیجانی بستگی دارد. تفاوت جنسیت در هوش هیجانی مؤثر است. مطالعاتی که استین بر روی ۴۵۰۰ نفر مـرد و ۳۲۰۰ نفـر زن انجـام داد، مشخص شد که زنان امتیاز بیشتری نسبت به مـردان از نظــر همــدلی و مــسؤلیت اجتمــاعی کــسب کردنــد در حالیکه مردان نسبت به زنان تحمـل بیـشتری در مقابـل فشار روانی از خود نشان مـی دهنـد و از اعتمـاد بـه نفـس بیشتری برخوردارند. به عبارتی دیگر از نظر هوش هیجانی زنان و مردان یکـسانند، ولـی هر یـک در بعـضی زمینـه هـا قویتر عمل می کنند.هوش هیجانی چگونه بر شیوه تصمیم گیری مدیران تاثیر می گذارد؟

ابعاد هوش هیجانی

دکتر مـایر، سـالووی و کارسـو در سـال ۱۹۹۰ بـرای هوش هیجانی چهار بعد تشخیص داده اند که بصورت زیر بیان شده اند.

بیشتر بخوانید:  چهار شاخه هوش هیجانی : آیا می توان آن را هوش واقعی تعریف کرد؟

۱٫ شناسایی هیجان در خود و دیگران

ضروری ترین توانایی مرتبط با هوش هیجانی این است که از هیجــانهــا و احــساسات خــود آگــاه باشــید. توانــایی خودآگاهی به مدیران اجازه می دهد تا نقاط قوت و ضـعف خود را بشناسند و به طور شـهودی و از راه درک مـستقیم دیگران را تحت تأثیر قرار دهند.

۲٫ کاربرد هیجان ها

توانایی استفاده از هیجـان هـا در کمـک بـه کـسب نتـایج مطلوب، حل مسائل و اسـتفاده از فرصـتهاسـت و شـامل همدلی و بینش سازمانی است. مدیرانی که از این توانـایی برخوردارند، هیجانهـا و احـساسهـای دیگـران را بیـشتر درک می کنند و دقیقاً می دانند که گفتـار و کردارشـان بـر دیگران چه تأثیری می گذارد.

۳٫ توانایی درک و فهم هیجان ها

توانایی درک هیجانهای پیچیده و آگـاهی از علـل آنهـا و چگونگی تغییر هیجانها از یک حالـت بـه حالـت دیگـر را درک هیجانهـا مـی نامنـد. مـدیرانی کـه از ایـن توانـایی برخوردارند، به راحتی متوجـه مـی شـوند کـه چـه چیـزی موجب برانگیختن و یا عدم بـرانگیختن افـراد یـا گـروه هـا مــی شــود و مــی تواننــد همکــاری بهتــری را بــا دیگــران برنامه ریزی کنند.

۴٫ مدیریت هیجان ها

توانایی کنترل و اداره کردن هیجانهـا در خـود و دیگـران است. مدیریت هیجانها به مدیران این امکان را مـی دهـد که بدخلقی و روحیه بد را به محیط کاری وارد نکنند.هوش هیجانی چگونه بر شیوه تصمیم گیری مدیران تاثیر می گذارد؟

کاربرد هوش هیجانی در محیط کار

امروزه کارکنان به علت تغییرات دائمی و مستمر، ابهامـات و حجــم اطلاعــات زیــاد متحمــل فــشار روانــی زیــادی می شوند. این امر کاملاً روشن است که قابلیت های هیجانی ترکیبی معجزه آسـا هـستند کـه حیـات و بقـاء سـازمان را تضمین کرده و افراد توانمنـد و دارای عملکـرد عـالی را از دیگران جدا می سازد. هوش هیجانی عامل کلیدی در ایجاد فضای کاری است که موجبات رشد و پـرورش کارکنـان را فراهم می سازد و آنها را تشویق می کند تا بهترین عملکـرد را داشته باشند. توسعه و رشد هوش هیجانی می تواند قشر وسیعی از کارکنان را در سازمان بهره مند سازد.

بعضی از کاربردهای هوش هیجانی در محیط کار به صورت زیر می باشد.

۱٫ توسعه شغلی (بهبود کارراهه)

اگر معیارهایی برای شناخت کارکنان یا خودتان داشته باشید، می توانید مسیرهای شغلی کارکنان را همانند رعایت بهداشت روانی در نظر بگیرید.

۲٫ توسعه (بهسازی) مدیریت

مدیرانی که فقط بر مهارت های فنی خودشان تکیه می کنند، مدیریت نمی کنند بلکه صرفا عهده دار امور هستند. بنابراین شناخت و ارتقاء هوش هیجانی می تواند منجربه توسعه روش های مدیریتی خاص شود.

۳٫ اثربخشی گروه ها

گروه ها چیزی بیش از مجموع افراد به صورت انفرادی هستند، به عبارتی نقش گروه ها هم افزایی است. هوش هیجانی عاملی است که باعث حفظ و پایداری گروه ها می شود.

دانیل گلمن اظهار می دارد: قوانین انجام کـار دائمـاً در حال تغییرند و ما همیشه به وسیله معیارهای جدید مـورد قضاوت قرار می گیریم. مهم نیست مـا چقـدر هوشـمندیم، چقدر آموزش دیده ایم و یا چه تخصصی داریم، بلکه مهـم این است که چطور می تـوانیم خودمـان و دیگـران را اداره کنـیم. وی پـیش بینـی مـی کنـد کـه در آینـده نزدیـک سازمانها به اهمیت رشد هوش هیجانی در محیط کار پی خواهند برد تا از این طریق بتواننـد بـه افـزایش بهـره وری شغلی و رضایت مشتری دست یابند.هوش هیجانی چگونه بر شیوه تصمیم گیری مدیران تاثیر می گذارد؟

بیشتر بخوانید:  شناسایی روش های اداره هوش هیجانی در محیط کار : مدل مییر و سالووی

تصمیم گیری

تــصمیم گیــری اولــین وظیفــه هــر مــدیر اســت. عمــل تصمیم گیری در اداره امور سازمانها به قدری مهـم اسـت که برخی نویسندگان سازمان را شبکه تـصمیم و مـدیریت را عمل تصمیم گیری تعریف کرده اند.

شیوه های تصمیم گیری مدیران

تصمیم گیری از اجزای تفکیک ناپـذیر مـدیریت بـه شـمار می آید و در هر وظیفه مدیریت به نحوی جلوه گر است. در تعیین خط مشی های سازمان، در تدوین هدف ها، طراحـی ســازمان، انتخــاب، ارزیــابی و در تمــامی افعــال و اعمــال مدیریت تصمیم گیری جزء اصلی و رکن اساسی است. مدیران همواره بـا شـرایطی مواجـه هـستند کـه بایـد تصمیم گیری کنند. کیفیـت و چگـونگی ایـن تـصمیم هـا، میزان توفیق و تحقق هدفهای سازمانی را معین می کنـد. به عبارت دیگر، میزان تحقق اهداف سازمانی بیان کننده و نــشان دهنــده اثربخــشی نظــام تــصمیم گیــری مــدیران می باشد.

هربـرت سـایمون تـصمیم هـا را بـه دو شـیوه تقـسیم می کند.هوش هیجانی چگونه بر شیوه تصمیم گیری مدیران تاثیر می گذارد؟

۱٫ تصمیم های برنامه ریزی شده

تصمیم هایی هـستند کـه بـر حـسب عـادت، قـوانین و یـا رویه های موجود اخذ می شـوند و بـرای رفـع مـشکلات بـا ساختار خوب می باشند. هر چند که این نوع تصمیم ها هـم برای حل مسائل ساده و هم برای حل مسائل پیچیده قابل استفاده هـستند؛ ولـی هـر چـه تـصمیم هـا نـامنظم تـر و جدیدتر و تعهدات بیشتری را ایجاد کننـد اتخـاذ آنهـا بـه صـورت برنامـه ریـزی شـده دشـوارتر اسـت. هـر گـاه بـا مجموعه ای از مسائل تکـراری سـروکار داشـته باشـیم کـه عوامل تشکیل دهنـده آنهـا قابـل تحلیـل، پـیش بینـی و تعریف باشند، فراگرد تصمیم درباره آنها قابل برنامـه ریـزی می باشد و بیشتر توسـط مـدیران سـطح پـایین تـر اتخـاذ می شود. البته باید در نظر داشت که استفاده از تصمیم های برنامه ریزی شده آزادی عمل مدیران را محدود می سازد.

۲٫ تصمیم های برنامه ریزی نشده

تصمیم هـایی هـستند کـه در مـورد مـسائل غیـر معمـول ومنحصر به فرد اتخاذ می شوند و به صورت مـوردی پـیش می آیند و برای رفع مشکلات با ساختار بد می باشـند. اگـر یک مسأله به اندازه ای تکرار نشود که بتوان بـرای حـل آن خـط مـشی ویـژه ای تعیـین کـرد بایـد بـا اتخـاذ تـصمیم برنامه ریزی نشده برای حـل آن اقـدام کـرد. اکثـر مـسائل عمـده مـدیریتی، مـدیر را نـاگزیر از اتخـاذ تـصمیم هـای برنامه ریزی نشده می سازند. مدیرانی که در سلسله مراتـب سازمانی در جایگـاه بـالاتری قـرار مـی گیرنـد، بایـد تـوان بیشتری برای اتخاذ تصمیم های برنامه ریزی نـشده داشـته باشند. در واقع برای مدیریت در سطوح بالاتر، قدرت اتخاذ تصمیم های برنامه ریزی نشده اهمیت زیادی دارد.

بیشتر بخوانید:  تصمیم های استراتژیک: سبک های تصمیم گیری استراتژیک مینتزبرگ

هوش هیجانی چگونه بر شیوه تصمیم گیری مدیران تاثیر می گذارد؟

در واقع، میزان تصمیم گیری برنامه ریزی نشده در رأس هرم سازمانی به علت ضرورت مواجهه مدیران عالی با مسائل پیش بینی نشده از تصمیم گیری برنامه ریزی شده بیشتر می باشد و میزان تصمیم گیری برنامه ریزی نشده در قاعـده هـرم سـازمانی توسـط مدیران اجرایی به علت عدم اختیار کافی بسیار کمتر از تصمیم گیری برنامه ریزی شده است.

نقش هوش هیجانی در فرآیند تصمیم گیری مدیران

دکتر دانیل گلمن نیز معتقد است که هوش هیجانی در تمامی رده های سازمانی کاربرد زیادی دارد، امـا در رده هـای مـدیریتی اهمیتی حیاتی دارد؛ زیرا مدیران سازمان را به جامعه معرفی می کنند و با بسیاری از افراد در داخل و خارج سازمان تعامل دارند و نقش مهمی در ایجاد روحیه و انگیزش کارکنان دارند. مدیران با همدلی قادرنـد نیازهـای کارکنـان را شـناخته و بـا دریافـت بازخورد سازنده آن نیازها را برطرف نمایند. به عبارت دیگر، در سازمان هر چه به سمت سطوح بالاتر مـی رویـم اهمیـت هـوش هیجانی در مقایسه با بهره هوشی افزایش می یابد.

مطالعات نشان می دهد که وجه تمایز ویژگی های مدیران ممتاز و برتر با مدیران معمولی به مهارت های هوش هیجانی بـالای آنان بستگی دارد. افزایش مهارت های هوش هیجانی به مدیران سـازمان امکـان مـی دهـد تـا ضـمن ترغیـب دیگـران بـه ابـراز عواطفشان، سبب رشد و حفظ افراد مستعد شده و شرایطی را به وجود آورند تا با سایر افراد در محیطی کاملاً انسانی در جهـت تحقق اهداف سازمانی چالش داشته باشند. هیجان ها منبع ارزشمندی از اطلاعات هستند و در تصمیمگیری ها به ما کمک می کنند.هوش هیجانی چگونه بر شیوه تصمیم گیری مدیران تاثیر می گذارد؟

فکر و احساس، عوامل دوگانه در تصمیم گیری

مطالعات نشان می دهد وقتی رابطـه هیجان با مغز قطع می شود فرد نمی تواند تصمیم بگیرد، زیرا او نمی داند که چه احساسی درباره انتخابش خواهد داشت؟

آقای مجتبی کاشانی در کتاب نقش دل در مدیریت به نقل از برایان تریسی بیان می دارد که عوامل دوگانه در تصمیم گیری فکر و احساس هستند. در واقع، احساس نیروی محرک و برانگیزاننده ذهن اسـت. هـر فکـری را کـه مـی خـواهیم جامـه عمـل بپوشانیم باید به وسیله احساس یا تمنایی مانند عشق یا هیجان برانگیخته و فعال کنیم. فکر بدون احساس، واکنشی در زندگی ما پدید نمی آورد. عقل و هوش منطقی به قدرت استدلال کمک می کند، اما توانایی پیش بینی پیامدهای تصمیم تنها از هـوش هیجانی به دست می آید. مهارت استفاده از هوش هیجانی می تواند در لحظه انتخاب به شما کمک نماید و کنترل مـؤثرتری بـر خود و تأثیر مضاعفی بر دیگران داشته باشید.

 تصمیم گیری کارآمد مدیران

مدیران روزانه باید تصمیم هایی بگیرند که نتایج آن می تواند به موفقیت یا عدم موفقیت شرکت منتهی شود. آنها باید سـریعاً با انعطاف پذیری و نظام ها و تغییرات وسیع، سازمانی را هدایت کرده و به کارکنان روحیه و انرژی بدهند. گـرفتن تـصمیم هـای غلط و یا عدم تصمیم گیری می تواند به هرج و مرج مبدل شود و نتیجه آن کاهش اعتبار و ارزش سازمانی خواهد بود.

پیامدهای چنین فرایندی مانع از تحقق اهداف سازمان و تأمین انتظارات سهامداران می شود. تصمیم گیری مدیران بخش مهمی از رفتار سازمانی است؛ ولی شیوه تصمیم گیری و کیفیت تـصمیم هـای نهـایی کـه آنـان می گیرند تا حد زیادی تحت تأثیر ادراک های آنهاست. مـدیران مـی تواننـد از اطلاعـات مربـوط بـه احـساسات خـود در جهـت تصمیم گیری کارآمد کمک بگیرند. هر اندازه مدیر بخواهد تصمیم های برنامه ریزی نشده اتخاذ کند به همان میزان نیاز بیشتر بـه قضاوت خواهد داشت و این قضاوت بر بعضی راه های غیر مشخص، از طریق تجربه و بینش و ادراک مبتنی است.هوش هیجانی چگونه بر شیوه تصمیم گیری مدیران تاثیر می گذارد؟

جمع بندی

در واقع، مدیران زمانی می توانند یک تصمیم صحیح و به جا بگیرند که از اطلاعات خود بهره بگیرند و هیجانهـای خـود را کنترل کنند و این همان هوش هیجانی است که تعیین می کند که چگونه رفتار خود را اداره کنند و با مشکلات اجتماعی کنـار بیایند و تصمیم هایی بگیرند که به نتایج مثبت ختم شود.

با گوشی اسکن کنید
"یک ستاره""دو ستاره""سه ستاره""چهار ستاره""پنج ستاره!"

اولین امتیاز را شما بدهید
Loading...

نویسندگان:
ترتیب پیشنهادی بهینگی برای :

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارد

به من اطلاع بده
avatar
wpDiscuz