نقشه ذهنی مدیریت استرس - بهینگی

نقشه ذهنی مدیریت استرس

اشتراک گذاری :
نقشه ذهنی مدیریت استرس

نقشه ذهنی مدیریت استرس

برای مشاهده تصویر نقشه ذهنی مدیریت استرس به صورت واضح تر روی آن کلیک کنید.

استرس چیست؟

ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻐﺖ آﮐﺴﻔﻮرد، اﺳﺘﺮس، ﻧﯿﺮو ﯾﺎ ﻓﺸﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼل و از ﻫﻢﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ ﻣﻮازﻧﻪ و ﺗﻌﺎدل ﺳﯿﺴﺘﻢ ﯾﺎ ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﮔﺮدد. ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از روﯾﺪادﻫﺎی روزﻣﺮه زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده و ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﻬﺎ را ﺗﻀﻌﯿﻒ و ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽﺳﺎزد و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ، استعداد ابتلا به بیماری های روانی و جسمی را افزایش می دهد. از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺘﺮس، ﺧﺴﺘﮕﯽ، ﺳﺮدرد، ﺗﻨﺶﻣﺎﻫﯿﭽﻪ، اﺧﺘﻼﻻتﮔﻮارﺷﯽ و ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﺳﺘﺮس ﺑﺎﻻ ﻗﺎدراﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺘﯽ و رﻓﺎه اﻓﺮاد ﮔﺮدد.

بیشتر بخوانید:  اﺳﺘﺮس و فشارهای عصبی، چیستی و چرایی؟!

اضطراب

اکثر روان شناسان اضطراب را با اندکی تفاوت از ترس متمایز می نمایند. اضطراب یک حالت احساس شدید است و زمانی بروز می کند که شما نتوانید حادثه ای را پیش بینی کنید و یا تضمین کنید که این حادثه می تواند مطلوب باشد.

بیشتر بخوانید:  اضطراب چیست؟! راه های کنترل اضطراب

مدیریت استرس

مدیریت اســترس به توانایی افراد برای کاهش استرس و ســازگاری مناسب با موقعیتهای استرس آور تلقی می شود. امروزه روشهای گوناگون غیردارویی و تکنیکهای بیشــماری برای مدیریت اســترس شناخته شده و مورد مطالعه و آزمون قرار می گیرند. این مداخلات بیشــمارند و برخی از آنها که در این مقاله مورد بحث قرار گرفته اســت مرکب از عناصــری از قبیل افزایش آگاهی در مورد اســترس، آمــوزش تن آرامی، تنفس عمیق، شناســایی افکار نا کارآمد، بازســازی شناختی، آموزش حل مسئله، آموزش ابراز وجود، مدیریت خشم، مدیریت زمان، ذهن آگاهی و حضور در لحظه می باشد.

بیشتر بخوانید:  استرس و روش های مقابله با آن

آشنایی با استرس شغلی

در زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮادی ﻛﻪ در ﻳﻜﯽ از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﺎر ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ اﺳﺘﺮس وﺟﻮد دارد و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻓﺸﺎر وارد ﻣﯽ آورد. ﺗﺤﻮﻻت ﺷﻐﻠﯽ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد، ﺗﺮﻓﻴﻌﺎت ﺷﻐﻠﯽ، ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋاتی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻓﺮد ﻓﺸﺎر ﻣﯽ آورﻧﺪ و او را دﭼﺎر آﺷﻔﺘﮕﯽ، ﻧﮕﺮاﻧﯽ، ﺗﺸﻮﻳﺶ و اضطراب ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ که به آن اﺳﺘﺮس شغلی می گوییم.

با گوشی اسکن کنید
1 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 5

میانگین امتیاز 5٫00 از 5 با 1 رای
Loading...

نویسندگان:

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارد

به من اطلاع بده
avatar
wpDiscuz