فرمانهای امام علی(ع) به مدیران : مدیریت امانت است - بهینگی

فرمانهای امام علی(ع) به مدیران : مدیریت امانت است

156
0
اشتراک گذاری :
فرمانهای امام علی(ع) به مدیران : مدیریت امانت است

فرمانهای امام علی به مدیران

در این مطلب به ارائه گزیده ای از فرمانهای امام علی(ع) به مدیران می پردازیم.

مدیریت امانت است

– ای فرماندار، مسئولیت تو “حرفه” نیست، بلکه امانتی است که به عهده گرفته ای. تو در برابر “مافوقت” مسئولی، تو را نسزد که نسبت به مردم خودسرانه تصمیم بگیری و در کارهای مهم جز به “دستور” عمل کنی.

سازگاری و نرمخویی مدیران

– بال فروتنی و مهربانیت را بر مردم بگستران و نرمخوی و گشاده رو باش و همه را به یک چشم ببین. بین آنان تبعیض روا مدار تا زورمداران طمع نکنند که به پشتوانه تو ستم کنند و ناتوانان از عدالت تو نا امید شوند.

– با مردم گشاده روی باش و به آسانی آنان را بپذیر و به کارشان رسیدگی کن. از خشم و تندخویی بپرهیز، که از کژ راه های شیطان است و بدان آنچه تو را به خدای نزدیک کند از آتش دورت سازد و آنچه از خدا دورت سازد، به آتش نزدیکت کند.

– پیوسته قلبت را از مهر رعیت آکنده و با لطف و محبت ورزی به آنان مالامال کن. زنهار نسبت به مردم همچون جانوران درنده ای که برای خوردنشان دنبال فرصت می گردند، نباش. چه اینکه مردم بر دو گروه اند: یا مسلمانند و برادر دینی می باشند و یا این که انسانند و در خلقت با تو یکسان هستند و چون انسان هستند از آنان گناه و لغزشی سر می زند، باید همانطور که تو از خداوند طلب بخشش داری، آنها را نیز مورد عفو و محبت قرار دهی و هیچ گاه از عفو و بخشش پشیمان نشوی.

اثر متقابل مالیات و رونق

وضع خراج را به سود و مصلحت خراج دهندگان بهبود گردان، زیرا بهبود وضع خراج و خراجگیران به بهبود وضع خراج دهندگان بستگی دارد. باید نظر و اهتمام تو به آبادانی آن سرزمین بیش از گرفتن خراج باشد، چون اگر جایی آباد بود، می توان از آن بهره برداری نمود. اما کسی که گامی در راه آبادانی برنداشته و تنها جمع آوری خراج را برنامه کارش گذاشته، به طور یقین بداند که کشور را به ویرانی می کشاند و بندگان خدا را به هلاکت می رساند. خودش هم جز مدت کوتاهی بر سرکار نمی ماند.

مالیات در دوران رکود

چنانچه روزی به علت نرسیدن آب به رودخانه ها و جویها، ننشستن باران و شبنم بر کشتزارهای این سو و مرغزارهای آن سو، یا به سبب تلف شدن محصول بر اثر سیلها و آسیب دیدن آنها به وسیله آفات گوناگون، از سنگینی خراج نزد تو شکایت آورند، شایسته است که شکایتشان را بپذیری و به آنان سخت نگیری. مبادا گمان کنی سنگینی باری که از رعیت برداشته ای بر دوش تو خواهد افتاد. چه با این شیوه آنان را دلگرم ساخته، بیش از پیش در آبادانی کشورت و آراستن حکومتت به تو کمک خواهند کرد و در نتیجه عدالتی که درباره شان روا داشتی، به خود و حکومتت خوش بین خواهند شد.

علت خرابی کشور

ولی آنچه مسلم است خرابی کشور پدیده دست و دلتنگی و احتیاج مردم آن است. دست و دلتنگی و احتیاج مردم همانا زاییده ناپاکی و حرص و طمع برخی از فرمانداران است، که چون به ماندن در مقام خود امیدی ندارند و سرنوشت گذشتگان را هم به خاطر نمی سپارند، به اندوختن مال می پردازند و عاقبت خود را به دردسر می اندازند.

برنامه ریزی در امور

کسی که به کارهای غیرمهم خود را مشغول سازد، کارهای مهم را ضایع نموده است.

اندیشه ی تو برای همه کارها گنجایش ندارد، پس اندیشه خود را برای کارهای مهم فارغ نگه دار.

 برنامه ریزی در امور کارسپاری:

– بایستی از دبیران برای هریک از سازمانهایی که کاری انجام میدهند، مدیری گمارده و همه چیزها را در اختیار او بگذاری. مدیری که اهمیت کار درمانده اش نسازد و زیادی و پراکندگی آن او را از پا نیندازد و بدان که رفتار تو چه نیکو باشد چه زشت، اما مردم هرگونه کاستی در کار زیردسانت ببینند و تو تغافل کنی، بی گمان آن را به پای تو خواهند نوشت.

رفتار با مردم:

– در مردم کم و بیش زشتهایی است که والی یا فرماندار از دیگران سزاوارتر است پرده روی زشتیهای مردم بکشد. مبادا بکوشی که پرده اسرار مسلمانان را بدری. تا می توانی زشتیهای مردم را پرده پوشی کن، تا خداوند هم زشتیهای تو را که می خواهی از چشم رعیت پنهان نمایی، پرده پوشی کند. گره هرگونه کینه ای را نسبت به مردم در دل بگشای و موجبات دشمنی با این و آن را از خود دور بنمای.

– سفیر تو نزد مردم تنها زبانت باشد، هیچ حاجب و دربانی جز چهره ات نباشد و هیچ حاجتمندی را به خاطر حاجتش از دیدار خود محروم مکن، که اگر در آغاز او را برانی، گرچه سرانجام نیازش را هم برآری مورد ستایش نباشی.

اثر تورم بر خوش بینی و اطمینان مردم

هیچ چیز بهتر از نیکی با مردم، کاستن مالیات، پایین آوردن هزینه زندگی و زدودن رنجهای آنان موجب خوش بینی و اطمینانشان به تو نشود. پس بکوش با این کارها خوش بینی و اطمینان رعیت را به خود که مایه خوش بینی و اطمینات تو به آنان خواهد بود، فراهم سازی. تا خستگی مسئولیت از تنت بیرون برود.

فرافکنی تفکر خود به دیگران

– کسی که بیش از دیگران به خوش بینی و نیت پاک تو سزاوارتر است، همان است که کمک و نیکیت به او بیشتر است. آنکه مورد بد بینی و عدم اعتماد است، آنست که به او بدی کرده ای و در نتیجه او را بر ضد خود برانگیخته ای.

تشویق و انگیزش

یادآوری کارهای برجسته زیردستان تکانشان میدهد، حتی آنان را که در گوشه ای نشسته اند به خواست خدا بر می انگیزاند و در رده دلیران می نهد. زحمتی که این و آن می کشند را به خاطر بسپار و زحمت کسی را به حساب دیگری مگذار و چون کاری را که بدان مامور شده اند، خوب بپایان برسانند از دادن پاداش ایشان دریغ مدار.

انتخاب مشاورین

– حرف سخن چین را زود باور مکن و پند او را نپذیر. سخن چین هرچند خویشتن را ناصح و دلسوز نشان دهد، باز در لابلای سخنش فتنه و فریب می نهد.

– در هیچ کاری با بخیلان مشورت نکن، چه تو را از داد و دهش باز می دارند و از فقر و تهیدستی در بیم و هراست می گذارند.

– برای هر اقدامی با آدمهای بزدل و ترسو مشورت نکن، زیرا در همان لحظه اراده ات را سست و پایت را می لرزانند.

– برای استوار نمودن کار مملکت و سروسامان دادن به زندگی رعیت با دانشمندان به بررسی و گفتگو بپرداز و با خردمندان بساط دوستی و همنشینی بینداز.

صفات مدیران

– ارزش خویشتن را خوب بشناسد، چه آن که ارزش خود را نشناسد، نمی تواند به ارزش دیگران پی ببرد و ناچار از برخورد با آنان می هراسد.

انتخاب مشاوران و محرم اسرارت را صرفا روی خوش بینی و اطمینان به آنان قرار مده، زیرا برخی از اطرافیان با چاپلوسی و خوش خدمتی می کوشند خود را نزد فرمانداران با تدبیر و وارسته و کاردان جا بزنند.

فرمانهای امام علی به مدیران

– روا نیست آن کس که بر ناموس و خون و غنائم و زمامداری مسلمانان ولایت دارد:

بخیل باشد؛ زیرا حرص او موجب تصرف در آن اموال خواهد شد.

نیز نباید نادان باشد؛ تا به جهل و نادانی خود مردمان را گمراه سازد.

نیز نباید سخت و خشن باشد تا به این خشونت رابطه مردمان را با خود نبرد.

نباید در تقسیم اموال بی عدالتی کند تا دسته ای را به دسته ای دیگر فرق گذارد.

نیز برای حکم کردن میان مردم رشوه نگیرد تا از راه رشوه گرفتن حقوق مردم را ضایع نکند.

با گوشی اسکن کنید
1 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 5

میانگین امتیاز 5٫00 از 5 با 1 رای
Loading...

نویسندگان:
ترتیب پیشنهادی بهینگی برای :

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارد

به من اطلاع بده
avatar
wpDiscuz