سبک تفکر یعنی چی؟ - بهینگی

سبک تفکر یعنی چی؟

591
0
اشتراک گذاری :
سبک تفکر یعنی چی؟

سبک های تفکر (Thinking styles)
امروزه تربیت دانشجویان خلاق و نوآور در دانشگاه ها و موسسات آموزشی، بسیار اهمیت دارد و شناسایی سبک های تفکر افراد از عوامل مهم و کلیدی برای ایجاد خلاقیت و شناخت افراد خلاق به شمار می رود.

راﺑﺮت اﺳﺘﺮﻧﺒﺮگ(۱۹۹۴)، ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻔﮑﺮ اﻓﺮاد در ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺒﮏﻫﺎی ﺗﻔﮑﺮ ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﮐﺮده اﺳﺖ. از ﻧﻈﺮ وی ﺳﺒﮏ ﺗﻔﮑﺮ، روش رﺟﺤﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﻔﮑﺮ اﺳﺖ. ﺳﺒﮏ ﺗﻔﮑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ روش ﺑﯿﺎن ﯾﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺳﺖ. ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ، ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ از ﻋﻬﺪه ﺑﺮآﻣﺪن ﮐﺎری اﺷﺎره دارد، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﮏ، ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﻓﺮد دوﺳﺖ دارد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ، دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺧﻮدﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ذﻫﻨﯽ(mental self government  ) ﺳﯿﺰده ﺳﺒﮏ ﺗﻔﮑﺮ ذﻫﻨﯽ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺧﻮدﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ذﻫﻨﯽ، ﺑﻪ اداره ﯾﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی روزﻣﺮه زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ؛ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی روزﻣﺮه ﺧﻮد را در ﻣﻨﺰل، ﻣﺪرﺳﻪ، ﻣﺤﻞ ﮐﺎر و دﯾﮕﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﯾﺎ اداره ﮐﻨﻨﺪ.

بیشتر بخوانید:  سبک تفکر متفاوت دانش آموزان : احترام به تنوع

درک سبک های تفکر

از ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺮﻧﺒﺮگ، دو ﻓﺮد ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﯾﮑﺴﺎن، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺒﮏﻫﺎی ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺳﺒﮏﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻧﻪ ﺧﻮب ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ. اﻓﺮاد، ﻧﯿﻤﺮﺧﯽ از ﺳﺒﮏﻫﺎ، ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﻫﺮ ﺳﺒﮏ را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ. درک ﺳﺒﮏﻫﺎی ﺗﻔﮑﺮ، ﺑﻪ ﻓﺮد ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﻌﻀﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺑﺮای او ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺣﯿﻄﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺳﯽ، ﺳﺒﮏﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﮑﺮ را اﻗﺘﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻃﯽ دورهﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﯾﺎ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮ ﯾﺎ ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ ﺷﻮد. ﺳﺒﮏﻫﺎی ﺗﻔﮑﺮ، ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺪی، ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﯾﻦ ﺗﻤﯿﺰ، ﺣﺎئز اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ، زﯾﺮا ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ و اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺷﮑﺴﺖﻫﺎ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه، اﻏﻠﺐ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺒﮏﻫﺎ اﺳﺖ.

اﺳﺘﺮﻧﺒﺮگ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ ﺳﺒﮏﻫﺎی ﺗﻔﮑﺮ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎﺳﺖ. اﻓﺮاد ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺳﺒﮏ ﺗﻔﮑﺮ ﻧﺪارﻧﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺒﮏﻫﺎی ﺗﻔﮑﺮ آﻧﺎن ﻣﺘﻌﺪد و در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ. وی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻋﻮاﻣﻠﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺟﻨﺲ، ﺳﻦ، ﻓﺮﻫﻨﮓ و دوران ﻣﺪرﺳﻪ در ﺳﺒﮏﻫﺎی ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ.

سبک های تفکر (Thinking styles)

بیشتر بخوانید:  فلسفه مدیریت زمان (قسمت دوم) : بهبود در زندگی فردی و شغلی

دلایل اهمیت سبک های تفکر:

اﺳﺘﺮﻧﺒﺮگ و ﮔﺮﯾﮕﻮرﻧﯿﮑﻮ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺷﻨﺎﺧﺖ سبک ﻫﺎی ﺗﻔﮑﺮ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ زﯾﺮ ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ:
۱)ﺑﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﺷﻨﺎﺧﺖ، ﭘﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
۲)ﺑﺮای ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻔﯿﺪ و ﺿﺮوری ﻫﺴﺘﻨﺪ.
۳)ﺑﺮای ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻬﻢ و ﺿﺮوری ﻫﺴﺘﻨﺪ.

با گوشی اسکن کنید
1 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 5

میانگین امتیاز 5٫00 از 5 با 1 رای
Loading...

نویسندگان:
ترتیب پیشنهادی بهینگی برای :

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارد

به من اطلاع بده
avatar
wpDiscuz