مدیران با کدام سبک تفکر بیشتر درگیر دام های زمان می شوند؟ - بهینگی

مدیران با کدام سبک تفکر بیشتر درگیر دام های زمان می شوند؟

اشتراک گذاری :
مدیران با کدام سبک تفکر بیشتر درگیر دام های زمان می شوند؟

بهینگی در راستای تکمیل یکی از موضوعات ویژه خود به بررسی تخصصی سبک تفکر پرداخته است و رابطه ی آن را با دام های زمان در بین مدیران مورد تحلیل قرار داده است. در ادامه مطلب برای بررسی این رابطه با ما همراه باشید.

دام های زمان

زمان، عنصری است گرانبها که تلف شدن آن ضایعات جبران ناپذیری را برای یک فرد، یک سازمان و به طور کلی جامعه به بار می آورد. به همین لحاظ مدیریت زمان به عنوان ابزاری جهت افزایش بازدهی و بهره وری به کار می رود.

صاحبنظران مدیریت زمان، بیشترین تمرکز خود را بر روی دام های زمان داشته اند؛ چراکه شناسایی و کنترل این عوامل، اولین گام در اداره موثر زمان است. بطور کلی عوامل اتلاف کننده وقت به سه دسته تقسیم شده است:

  •  عواملی که مربوط به خود فرد هستند
  • عواملی  که دیگران باعث آن می شوند
  • اتفاقات و تصادفات

عوامل ضایع کننده وقت

محققان پس از تحقیقات زیاد در رابطه با مشکلات زمان سازمانها و درجه بندی هایی که افراد از این مشکلات داشته اند، به این نتیجه رسیدند که در کشورهای مختلف، تفاوت های بسیار اندکی مشاهده می شود و به طور کلی همگان مشکلاتی یکسان در رابطه با زمان دارند و شدت آن تقریبا یکسان است. آن ها ۲۰ عامل ضایع کننده وقت را به صورت زیر بیان می کنند:

مدیریت از طریق بحران، ناکفایتی برنامه ریزی، تلاش بیش از حد (قبول مسئولیت بیش از حد)، واگذاری کار و مسئولیت به دیگران به صورتی ناموثر، بی نظمی فردی، فقدان انضباط شخصی، ناتوانی در نه گفتن، کار امروز را به فردا افکندن (تعلل)، کار را ناتمام نهادن، مسئولیت یا اقتدار نامشخص، ارتباطات ضعیف، ناکفایتی در کنترل و گزارشهای پیشرفت، تلفن ها (انقطاع های تلفنی)، مهمان ناخوانده، کاغذ بازی، جلسات، اطلاعات ناقص، سفر، کارکنان فاقد صلاحیت و گپ های دوستانه.

محققان یکی از جنبه های مهم در مسئله اداره زمان را عدم پذیرش این نکته که خود فرد مشکل وقت را پدید می آورد، می دانند.

بیشتر بخوانید:  مدیریت وقفه های کاری : افزایش تمرکز و کنترل زمان

مدیران با کدام سبک تفکر بیشتر درگیر دام های زمان می شوند؟سبک تفکر

به اعتقاد استرنبرگ اصطلاح سبک مترادف با توانایی نیست، بلکه شیوه ای برای به کارگیری توانایی فرد است. توانایی به این اشاره دارد که یک فرد چقدر خوب می تواند کاری را انجام دهد، اما سبک، به این امر اشاره دارد که فرد دوست دارد کار را چگونه انجام دهد.

نظریه خود مدیریتی ذهنی

نظریه خود مدیریتی ذهنی استرنبرگ، مربوط به سبک های تفکر افراد است که برای انواع مختلف فعالیتها، شامل یادگیری و آموزش به کار می رود. نکته مهم و اساسی در این نظریه، این مفهوم است که افراد نیاز به اداره یا مدیریت فعالیتهای روزانه خود دارند و افراد، سبک هایی را برای اداره کردن فعالیت هایشان انتخاب می کنند که با آنها احساس راحتی می کنند. این نظریه، ۱۳سبک تفکر را در راستای ابعاد خود مدیریتی ذهنی در ۵ طبقه عملکردها، فرمها، سطوح، محدوده و گرایش ها تقسیم بندی کرده است که به این شرح اند:

الف. عملکردها (شامل سبکهای قانونی، اجرایی، قضایی)

ب. اشکال (شامل گروه سالاری، تک سالاری، پاپیو سالاری و آشوبگرایی)

ج. سطوح (سبکهای کل نگر و جزئی نگر)

د. حیطه ها (سبک های درون نگر و برون نگر)

ه. تمایلات (شامل سبک های محافظه کار و آزاد اندیش)

توضیحات تکمیلی در خصوص این نظریه را می توانید در مطلب زیر مطالعه نمایید.

بیشتر بخوانید:  سبک تفکر متفاوت دانش آموزان : احترام به تنوع

ارتباط بین سبک های تفکر و دام های زمان

یکی از عوامل موثر بر اتلاف زمان در سازمانها، نحوه انجام کارها و تصمیم گیری در این خصوص است. از سوی دیگر می دانیم که افراد بر اساس سبک تفکر و تمایلشان کارهایشان را انجام می دهند. از این رو برای بررسی ارتباط بین سبک تفکر و عوامل اتلاف کننده وقت، از تحقیق دکتر مسعود پورکیانی و فاطمه شاهیلو (۱۳۸۹) استفاده شده است. این تحقیق بصورت مطالعه موردی بر روی مدیران آموزش و پرورش انجام شده است.

این مقاله را می توانید از این آدرس دانلود کنید.

مدیران با کدام سبک تفکر بیشتر درگیر دام های زمان می شوند؟بررسی تاثیر سبک تفکر مدیران بر دام های زمان

نگرش فکری حاکم بر یک مجموعه، تحت تاثیر فلسفه فکری مدیران آن است. از آنجایی که به طور طبیعی، مسئولیت ها و اختیارات در دست مدیران است، آنها با رفتار، عملکرد و سیاست گذاریهای خود، سازمان را به سمتی سوق می دهند که منطبق بر رویکرد فکری خودشان باشد و این موضوعی غیر قابل انکار است. افراد با سبکهای تفکر متفاوت، مایل اند از توانایی هایشان به شیوه های مختلف استفاده کنند و متناسب با نوع تفکرشان، واکنش های متفاوت ارائه دهند.

از طرفی به کارگیری مدیریت زمان از مهمترین روش هایی است که سازمان به وسیله آن به اهداف تعیین شده خود می رسد. محققان معتقدند که استفاده کارآمد از زمان بستگی به نوع شخصیت انسان دارد و به عبارت دیگر شخصیت مدیر، گرایش وی به استفاده از زمان و وقت را تعدیل می کند.

فرضیه ها در خصوص ارتباط سبک های تفکر مدیران و دام های زمان

فرضیه های مورد بررسی در تحقیق دکتر پور کیانی و شاهیلو عبارتند از:

  1. سبک غالب تفکر مدیران در سازمان و نواحی آموزش و پرورش شهر مورد بررسی کدام است؟
  2. کدام سبک تفکر با دام های زمان رابطه بیشتری دارد؟

جامعه آماری

جامعه آماری پژوهش انجام شده شامل کلیه مدیران سطوح عالی و میانی و اجرایی سازمان آموزش و پرورش و همچنین ادارات نواحی یک و دو آموزش و پرورش کرمان بود که در نهایت ۹۵ نفر از این جامعه با پژوهش همکاری کردند.مدیران با کدام سبک تفکر بیشتر درگیر دام های زمان می شوند؟

ابزار پژوهش

  1. پرسش نامه سنجش سبک های تفکر مبتنی بر نظریه خود مدیریتی ذهنی استرنبرگ

تعداد ۳۲ گویه از پرسش نامه ارائه شده توسط جی رابرت استرنبرگ به منظور تشخیص نوع تفکر مدیر استفاده شد.
پاسخها به صورت طیف لیکرت از کاملا موافق تا کاملا مخالف و با نمره گذاری۱ تا ۵ بودند.

در پژوهش حاضر با توجه به هدف تحقیق، تنها سه بعد عملکرد، سطوح و تمایلات سبکهای تفکر از نظریه خود مدیریتی ذهنی استرنبرگ به عنوان متغیرهای پیش بین در نظر گرفته شدند.

  1. پرسش نامه سنجش دام های زمان

این پرسش نامه از نوع محقق ساخته است که برای سنجش دام های زمان طراحی شد. این پرسشنامه ۴۲ سوال را در برمی گیرد. در این پرسشنامه از مقیاس لیکرت استفاده شد و از پاسخگویان خواسته شد با علامت گذاری در هریک از ستون های «کاملا موافقم، موافقم، بی نظرم، مخالفم و کاملا مخالفم» نظرات خود را اعلام کنند.

بیشتر بخوانید:  نقشه ذهنی سبک تفکر : مفهوم و سبک های مختلف

نتایج بررسی موردی

مطابق مطالعات آماری صورت گرفته، تحقیق فوق برای پاسخ به فرضیه  های بیان شده، به ترتیب به این نتیجه می رسد که:

نیمرخ مدیران آموزش و پرورش از لحاظ سبک تفکر عبارت است از : سبک تفکر اجرایی، آزاد اندیش، کلی نگر و قضاوتگر، قانونگذار، جزئی نگر و در آخر محافظه کار. یعنی در حقیقت در جامعه تحقیق تمایل بیشتری به استفاده از سبک اجرایی وجود داشته و در مقابل، سبک تفکر محافظه کار از محبوبیت کمتری برخوردار بوده است.

دلیل این تمایل

بنا به گفته استرنبرگ، افراد دارای سبک اجرایی مایلند از مقررات پیروی کنند و کارهایی را به عهده بگیرند که از قبل طرح ریزی و سازماندهی شده است. آنها مایل اند که نقش خود را به جای خلق ساختارهای نو، در درون ساختارهای موجود ایفا کنند. این افراد ترجیح می دهند که با وضع موجود سیستم همسو باشند و ایده های خود را تدریجا معرفی کنند.
به اعتقاد استرنبرگ این سبک در محیط های آموزشی و بسیاری از حرفه های دیگر، مورد استقبال قرار می گیرد و احتمالا برخورداری از این ویژگی یکی از دلایل حضور این افراد در سازمان آموزش و پرورش است.

مدیران با کدام سبک تفکر بیشتر درگیر دام های زمان می شوند؟از دیگر اهداف این پژوهش مشخص کردن سبکی است که بیشترین ارتباط را با دام های زمان دارد. نتایج نشان می دهد که متغیرهای سبک تفکر قضاوتگر، بیشترین رابطه را با متغیر اتلاف زمان دارد. زیرا این افراد، مایل اند که قوانین و برنامه ها را ارزیابی کنند. آنها اموری را ترجیح می دهند که در آن عقاید و امور موجود تحلیل و ارزیابی شوند. این افراد مایل اند هم ساختار و هم محتوا را مورد قضاوت قرار دهند و دائم در حال نقد و انتقاد از دیگران و ارزیابی مراحل انجام کار باشند و شاید به همین دلایل، اصولی را که لازمه مدیریت و اداره زمان است، کمتر به کار می برند.

این افراد ساعتهای زیادی از وقت خود را تنها به دلیل اینکه به جای انجام دادن و متمرکز شدن روی کارهای مهم و اصولی، مشغول اموری می شوند که از درجه اهمیت بسیار زیادی برخوردار نیستند، چرا که مدیر قضاوتگر می اندیشد که خودش امور را بهتر و سریعتر از دیگران انجام میدهد.

ارتباط دیگر سبک ها با دام های زمان به ترتیب اولویت عبارت اند از:

سبک محافظه کار، جزئی نگر، اجرایی، قانونگذار،کلی نگر و در نهایت سبک آزاداندیش.

نکته قابل توجه در این پژوهش، آن است که سبک آزاداندیش که جزو سبکهای غالب مورد تمایل گروه نمونه شناخته شد، از نظر ارتباط با متغیر دام های زمان در رده آخر جای دارد. شاید ویژگی انعطاف پذیری و تمایل به حداکثر تغییر در افراد دارای این سبک، آنها را در کنترل زمان خود یاری می دهد.

لازم به یادآوری است که هیچ یک از سبکهای تفکر، بهتر یا بدتر از دیگری نیست، بلکه نکته قابل توجه این است که هیچ سازمانی بدون تمام این سبکها نمی تواند برای مدت طولانی دوام داشته باشد. اما باید دقت شود که سبک تفکر با نقشی که فرد در سازمان ایفا می کند، همخوانی داشته باشد.

با گوشی اسکن کنید
1 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 5

میانگین امتیاز 5٫00 از 5 با 1 رای
Loading...

نویسندگان:
ترتیب پیشنهادی بهینگی برای :

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارد

به من اطلاع بده
avatar
wpDiscuz