ریسک معیاری برای تصمیم گیری ؛ کارآفرینان با چه نوع ریسک هایی مواجه اند؟ - بهینگی

ریسک معیاری برای تصمیم گیری ؛ کارآفرینان با چه نوع ریسک هایی مواجه اند؟

اشتراک گذاری :
ریسک معیاری برای تصمیم گیری ؛ کارآفرینان با چه نوع ریسک هایی مواجه اند؟

برای پیروی در یک بازی تنیس، شما به بیش از یک ضربه موثر و کارا نیاز دارید. شما باید برای زدن ضربه بعدی آماده باشید. این بدان معنی است که باید پیش بینی کنید که توپ بعدی از چه سمتی خواهد آمد و در وضعیت مطلوب قرار بگیرید. این موضوع نیازمند تفکر استراتژیک است بنابراین شما به عنوان یک بازیکن خوب به محض زدن ضربه به توپ باید به فکر قدم بعدی باشید.

آیا به طرف تور می دوید؟ آیا به وسط زمین باز می گردید؟ شما باید برای ضربه بعدی آماده باشید. برای پیش بینی تغییراتی که بعدا اتفاق خواهد افتاد و ساختن سناریوی آینده، خلاقیت لازم است، ولی کافی نیست. برای عمل کردن، باید خطر پذیر بود.ریسک معیاری برای تصمیم گیری ؛ کارآفرینان با چه نوع ریسک هایی مواجه اند؟

زندگی امروز در حالی ادامه می یابد که سایه افکنی شرایط عدم اطمینان بر کلیه ی امور به علل مختلف فرآیند تصمیم گیری را به کلی متحول ساخته است. تغییرات قیمت کالاهای اساسی، تغییر نرخ سود و همچنین تغییر قیمت سهام مواردی هستند که سازمان های امروزی دائما با آن دست به گریبانند. این تغییرات در کنار سایر تغییرات محیطی سازمان ها، باعث ظهور نظریات جدید علمی در حوزه ی مدیریت شده است، تا آنجا که نظریه آشوب مطرح گردیده و سازمان ها را در محیطی مملو از پیچیدگی و در عین حال قابل مدیریت تصویر کرده است.

تعریف ریسک

فرهنگ وبستر ریسک را «در معرض خطر قرار گرفتن» تعریف کرده است. فرهنگ لغات سرمایه گذاری نیز ریسک را زمان بالقوه سرمایه گذاری که قابل محاسبه است، می داند. تعدادی از سرمایه گذاران ریسک را این چنین معرفی می کنند: هر پدیده ای که بتواند نتیجه حاصل از آنچه سرمایه گذار انتظار دارد را منحرف سازد ریسک نامیده می شود.

تعبیر “ریسک معیاری برای تصمیم گیری”

برای تبیین ماهیت ریسک، جهانی بدون ریسک را تصور کنید که در آن تنها بعد تصمیم گیری، نرخ بازدهی است. در جهان فرضی ما برای تصمیم گیری، در نظر گرفتن بازدهی تنها معیار است و اگر دو فرصت سرمایه گذاری فرضی A و B در این بازار دارای منحنی های بازدهی نمودار زیر باشند، انتخاب فرصت سرمایه گذاری A بدیهی خواهد بود. فرصت سرمایه گذاری B توسط هیچ سرمایه گذاری انتخاب نخواهد شد. به همین علت تمامی افراد سطح معینی از نرخ بازدهی را تحصیل خواهند کرد.ریسک معیاری برای تصمیم گیری ؛ کارآفرینان با چه نوع ریسک هایی مواجه اند؟

حال فرض فوق را تا حدی تعدیل می کنیم. فرض کنید فرصت A با شرایط عدم قطعیت همراه بوده و فرصت B به همان صورت قبلی دارای بازدهی قطعی باشد. در این حالت بعد دوم تصمیم گیری یعنی ریسک به معیار تصمیم گیری افزوده می شود. در این حالت انتخاب بین A و B تا حدی بستگی به متغیرهای شخصی تصمیم گیری دارد. افراد شدیدا ریسک گریز احتمالا فرصت B را انتخاب کنند و افراد اندکی ریسک پذیر به راحتی شرایط  A را پذیرا خواهند شد.ریسک معیاری برای تصمیم گیری ؛ کارآفرینان با چه نوع ریسک هایی مواجه اند؟

در این مثال سرمایه گذاری در فرصت A کماکان بازدهی بیشتری خواهد داشت ولی فردی که آن را انتخاب می کند تا حدی ریسک را نیز قبول کرده است. دراین حالت ریسک عبارت است از بهای بازدهی بیشتر.

بیشتر بخوانید:  ریسک و عدم قطعیت در مدیریت پروژه

واکنش نسبت به ریسک

عکس العمل یک شخص به ریسک، طریقی است که او در یک موقعیت نامطمئن رفتار نموده یا واکنش نشان می دهد. یکی از عواملی که بر این عکس العمل تاثیر می گذارد نااطمینانی شخص است. در صورت مساوی بودن سایر عوامل احتمال دارد که هر چه نااطمینانی شخص بیشتر باشد، عکس العمل قوی تری چه به صورت مثبت و چه به صورت منفی نشان بدهد.

عوامل دیگری که ممکن است اهمیت زیادی داشته باشند یا دارای اهمیت مساوی نسبت به سایر عوامل باشند حجم سودها یا زیان های بالقوه و اثر آنها بر روی وضعیت شخص است. با این حال حتی اگر تمام این شرایط (عدم اطمینان)، سود یا زیان های بالقوه و وضعیت اقتصادی مشابه باشند افراد به دلیل شخصیت هایشان، که توسط وراثت و محیط آنها شکل می گیرد به طور متفاوتی عکس العمل نشان می دهند. همچنین افراد ممکن است در سنین متفاوت و موقعیت های متفاوت ریسک پذیری یا ریسک گریزی متفاوتی داشته باشند.

ریسک معیاری برای تصمیم گیری ؛ کارآفرینان با چه نوع ریسک هایی مواجه اند؟گرایش فکری سرمایه گذاران به ریسک

در مورد گرایش فکری سرمایه گذاران نسبت به مخاطره سه حالت مختلف را میتوان شناسایی کرد.

۱٫ریسک گریزی

سرمایه گذار ریسک گریز، برای پذیرش مخاطره بیشتر خواهان جایزه پذیرش مخاطره (بازده اضافی) خواهد بود.

۲٫بی تفاوتی نسبت به ریسک

سرمایه گذاری که نسبت به مخاطره بی تفاوت است برای پذیرش ریسک، بازده اضافی یا جایزه پذیرش ریسک طلب نمی کند.

۳٫ریسک پذیری

برخی از سرمایه گذاران ریسک پذیر هستند. اینان حتی حاضرند در مقابل بازده کمتر مخاطره بیشتر را بپذیرند. با فرض ثابت بودن بقیه عوامل در صورت لزوم برای پذیرش مخاطره بیشتر حاضر به پرداخت هستند.

شواهد تجربی نشان می دهد که اغلب سرمایه گذاران ریسک گریز می باشند.

یکی از یافته های بی نهایت مهم و جالب این است که افراد بعد از اینکه در یک گروه مواجه با ریسک مشارکت کنند نسبت به موقعی که در گروه نیستند، گرایش بیشتری به پذیرش ریسک دارند. در نتیجه تصمیمات گروه (مثلا یک کمیته) نسبت به متوسط تصمیماتی که به وسیله اعضای گروه گرفته می شود گرایش به ریسک بیشتر دارد. بهترین توصیف برای این کار این است که افراد، خود را به عنوان عضوی از گروه در پذیرش ریسک می نگرند.

بیشتر بخوانید:  اهمیت ریسک در رسیدن به موفقیت

ریسک و بازده

سرمایه گذاران ناچار از پذیرش هیچ خطری نیستند. آنان می توانند پول خود را در حساب بانکی بگذارند و بهره ای با نرخ معین دریافت کنند. اگر کسی بازده بیشتری طلب می کند بایستی مقداری ریسک را پذیرا باشد. این موضوع در نمودار زیر با عنوان خط بازار نشان داده شده است. در مقدار ریسک صفر بازدهی فقط به اندازه ی B1 خواهد بود، اگر کسی بیش از B1 را خواستار است مثلا B2، بایستی ریسکی معادل R را بپذیرد.ریسک معیاری برای تصمیم گیری ؛ کارآفرینان با چه نوع ریسک هایی مواجه اند؟

افراد متفاوت درجه ریسک گریزی متفاوت دارند. از نظر شکلی این اختلافات در منحنی های بی تفاوتی در فضای ریسک و بازده با شیب بیشتر و کمتر منعکس می گردد. در نمودار زیر فردی را با درجه نسبتا زیاد ریسک گریزی (قسمت الف) در مقابل فردی که ترجیحاتش منعکس کننده درجه نسبتا کم ریسک گریزی (قسمت ب) است، نشان داده شده است.

در هر دو حالت با مقدار ریسک R1 فرد انتظار بازده  B1 را دارد. اگر مقدار ریسک از R1 به R2 افزایش یابد، هر دو نفر انتظار بازده B2 را خواهند داشت، ولی چنانچه در شکل مشخص است مقدار B1B2 در فردی که دارای ریسک گریزی زیادتری است بسیار بیشتر از حالت (ب) یعنی ریسک گریزی کمتری می باشد. در حقیقت فردی که در قسمت الف نشان داده شده است خواهان جایزه بیشتری از فرد قسمت ب برای پذیرش یک مقدار ریسک اضافی است.ریسک معیاری برای تصمیم گیری ؛ کارآفرینان با چه نوع ریسک هایی مواجه اند؟

ریسک کارآفرینان

ریسک کارآفرینی مسئله ای به مراتب پیچیده تر از آن است که با چیز ساده ای مثل ریسک اقتصادی در مقابل بازده سرمایه گذاری قابل توضیح باشند.

کسانی که در نوآوری موفق هستند و کارهای تجاری راه می اندازند، اشکال و ابعاد متفاوتی دارند. ولی آنها چند چیز دارند که دیگران ندارند. در عمیق ترین نگاه آنها مشتاق پذیرش ریسک برای چیزی هستند که به آن اعتقاد دارند. کارآفرینان توانایی کنار آمدن با یک زندگی حرفه ای را دارند که با ابهام و عدم وضوح عجین شده است. اکثر آنها مایلند مهر خود را بر هر چیزی که ایجاد کرده اند بزنند در حالی که می تواند چیزی مخرب باشد. کار آفرینان با چند نوع متفاوت از ریسک مواجه اند که میتوان آنها را به چهار گروه تقسیم کرد.

۱٫ریسک مالی

در اکثر پروژه ها، شخص بخش چشمگیری از اندوخته مالی خود را وارد گود می کند. اگر پروژه اقتصادی مزبور به شکست انجامد، این پول به احنتال زیاد از بین خواهد رفت. همچنین ممکن است فرد کارآفرین شخصا بسیاری از تعهدات شرکت را امضا کند که به مراتب از حد اعتبارات خالص وی فراتر باشد. در این حالت، کارآفرین در معرض ورشکستگی قرار خواهد گرفت. افراد بسیاری هستند که رغبتی برای به مخاطره انداختن پس انداز، منزل و اموال خود برای راه انداختن یک شرکت ندارند.ریسک معیاری برای تصمیم گیری ؛ کارآفرینان با چه نوع ریسک هایی مواجه اند؟

۲٫ریسک کاری

سوالی که غالبا توسط کارآفرینان آینده مطرح می شود آن است که آیا ایشان در صورت به شکست انجامیدن پروژه اقتصادی، قادر به یافتن کاری دیگر یا برگشتن به کار قبلی خود خواهند بود یا خیر؟ این برای مدیرانی که یک کار سازمانی مطمئن با حقوق و مزایای بالا دارند، مسئله ای بسیار اساسی است.

۳٫ریسک خانوادگی و احتمالی

شروع یک کار تجاری جدید، اکثر وقت و انرژی کارآفرین را طلب می کند. در نتیجه ممکن است تعهدات او دچار نقصان شود. کارآفرینانی که متاهل هستند به ویژه آنان که فرزند دارند، خانواده خود را در معرض عدم رسیدگی کامل به خانواده و امکان ایجاد جراحت های عاطفی دائمی قراررمی دهند و به علاوه، ممکن است دوستان قدیمی به خاطر کمتر دیدن فرد از او ببرند.

۴٫ریسک روانی

بیشتر خطر در ریسک متوجه سلامت فرد است. پول را میتوان جایگزین کرد، میتوان منزلی جدید ساخت، همسر و فرزندان و دوستان معمولا می توانند خود را با شرایط وفق دهند. ولی کارآفرینانی که متحمل یک فاجعه مالی شده اند لااقل بلافاصله نمی توانند خود را بازیابند، چون ضربه روانی وارده بعضا بسیار شدید بوده است.

با گوشی اسکن کنید
"یک ستاره""دو ستاره""سه ستاره""چهار ستاره""پنج ستاره!"

اولین امتیاز را شما بدهید
Loading...

نویسندگان:

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارد

به من اطلاع بده
avatar
wpDiscuz