رابطه سبک تفکر و کارآفرينی مديران با سلامت سازمانی کارکنان - بهینگی

رابطه سبک تفکر و کارآفرینی مدیران با سلامت سازمانی کارکنان

196
0
اشتراک گذاری :
رابطه سبک تفکر و کارآفرينی مديران با سلامت سازمانی کارکنان

رابطه سبک تفکر و کارآفرینی مدیران با سلامت سازمانی کارکنان

مدیریت محیط های آموزشی از دشوارترین و حساس ترین انـواع مدیریت در سازمانهای عمومی و دولتی اسـت. در سـازمانهـای آموزشی به لحاظ نوع فعالیت، روشهای اجـرا و اهـداف پیچیـده آن، مــدیریت و رهبــری آموزشــی جایگــاه ویــژه ای را بــه خــود اختصاص داده است. علاوه بر این مـدیران نقـش حـساس در رشد و بهبود کمی و کیفیت برون دادها (دانش آموختگان) دارند و هر چه کمیت و کیفیت برون داد دانشگاه ها افزایش یابد، ارزش اقتصادی بیشتری ایجاد می­ شود و این در واقع یعنی کارآفرینی.
لذا می­بینیم که دانشگاه ها جهت ارتقاء سلامت سازمانهـای خـود نیاز به مدیرانی کارآفرین دارند. انگیزه کارآفرینی صـرفا انگیـزه اقتـصادی نیـست. بـسیاری از کارآفرینان برای به دست آوردن استقلال بیشتر، مسئولیت بیـشتر، تمایل به مخاطره پذیری و ریسک و نیـاز بـه پیـشرفت، اقـدام بـه کارآفرینی می­ نمایند. مدیران کارآفرین در دانشگاه ها می توانند برای این انگیزه ها پاسخ مساعدی باشند.

بیشتر بخوانید:  انگیزه زنان در کارآفرینی

انطباق سبک تفکر با شغل افراد

با توجه به آن که تطابق سبکهای تفکر افراد با مشاغل منجـر به موفقیت آنها در شغل خود می گردد، لذا بهتر اسـت وظـایفی را که به افراد محول می شود طوری ارائه داد که با سـبکهـای تفکـر آنان انطباق داشته باشد یا این که سبک تفکر خود را متناسـب بـا آن وظایف تعدیل نمایند. سبکهای تفکر به ما کمک مـی کنـد تـا دریابیم چرا بعضی افراد در کار خود موفق یا برخی ناموفق هـستند و به فرد کمک می کند بهتر دریابد که چرا بعضی فعالیتها برای او مناسب هستند و برخی دیگر نیـستند.

افـراد دوسـت دارنـد طبـق سبکهای فکری خود عمـل کننـد و آن طـور کـه مـی خواهنـد از توانایی­های بالقوه خـویش اسـتفاده نماینـد لـذا متناسـب بـا نـوع تفکرشان واکنش­های متفاوت ارائه می دهند بـه همـین دلیـل اگـر فردی در مقام مدیریت سازمان موفق نیـست و یـا سـازمان تحـت مدیریت او از سلامت بالایی برخوردار نیست ممکن است بـه علـت هماهنگ نبودن سبک تفکر وی با نـوع شـغل وی باشـد و وظـایف محوله به فرد با نوع سبک تفکرش انطباق نداشـته باشـد. بنـابراین شناخت و آگاهی از سبکهای تفکر امری مهم به نظر می رسد زیرا از بالاترین سطوح سازمان تا پایین­ ترین رده­ های آن نیاز به مدیران با سبک فکری صحیح، منطقی، اثربخش و کارا محسوس است.

رابطه سبک تفکر و کارآفرینی مدیران با سلامت سازمانی کارکنان

کارآفرینی

از طرف دیگر امروزه سـازمانهـا بـرای بقـا و توسـعه خـود و دستیابی به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت خود نیاز به افراد خلاق و کارآفرین دارند. سازمانهـای موفـق، سـازمانهـایی هـستند کـه مدیران و کارکنان خلاق و کارآفرین دارند چرا که افـراد کـارآفرین نقش مهمی در حرکت چرخه ای توسعه اقتصادی به عهده داشته و منشاء تحولات بـزرگ در زمینـه هـای علمـی، صـنعتی، تولیـدی و خدماتی در سطح سازمانها محسوب می گردند.

سازمانهای پویا دارای نیروهـای خـلاق و نـوآور و هوشـیارند، تهدیدها و محدودیتها را می شناسند و به فرصتها و امکانات فکر می کنند تا به مناسبتـرین شـیوه از آنهـا اسـتفاده کننـد. آینـده دلخواه را رسم و پیش بینی می کنند و برای بقا در بلند مدت، خود را با محیط سازگار می سازند. شرایط و موقعیـتهـا را واقـع بینانـه بررسی می کنند و به ارتقای استانداردها و شرایط زندگی بهتر فکـر می کنند. در ادبیات جدید سازمان و مدیریت، این ویژگـیهـا را در واژه کـارآفرینی بیـان مـی کنند.

مدیر کارآفرین کـسی اسـت کـه شـرایطی را فـراهم می کند که دیگر افراد تحت مدیریت او بتوانند بیشترین عملکـرد را داشته باشند. یکـی از عوامـل سـد راه توسـعه و پیـشرفت بـه خـصوص در کشورهای جهان سوم، کمبـود نیـروی انـسانی متخـصص و واجـد تعلیم و تربیت صحیح است. در این میان سازمانی کـه از مـدیریت شایسته ­تری برخوردار باشد، بهتر میتواند اهـداف خـود را بـرآورده سازد.

بیشتر بخوانید:  آیا من یک کارآفرین هستم؟

رابطه سبک تفکر و کارآفرینی مدیران با سلامت سازمانی کارکنان

ارزشمند بودن نیروی انسانی

بالا بردن میزان سلامت سازمانی در سطح مدیریت آغاز مـی گـردد. سبک تفکر مدیر و نحـوه اداره امـور، نقـش مـضاعف و بـسیار مهمی را در افزایش سلامت سازمانی و پیشبرد آن ایفا می کند. امروزه شرط بقای هر سیستم سازمانی، توجه عمیق و کافی نمودن به نیروهای انسانی موجود در سازمان و تـلاش بـرای پدیـد آوردن زمینــه ارزشــی تحــت عنــوان «کارمنــدان مــا ارزشــمندترین دارایی­ های ما هستند» مد نظر می باشد.

بـرای مـدیران تـلاش جهت تامین سلامت سازمان، حفظ و ارتقای سطح آن، نـسبت بـه دیگر فعالیتها و وظایفی که بر عهده دارند در اولویت قرار دارد، اما متاسفانه ابعاد سلامت سازمانی و اهمیت و نقش آن به عنـوان یـک اصل تعیین کننده اثر بخشی برای دست اندرکاران نظـام آموزشـی یک مفهوم ناشناخته ای است. به همین علت بیشتر افرادی که در یـــک موقعیـــت نابهنجـــار مـــدیریتی از جملـــه کـــم کـــاری، غیبت، تقاضاهای متعدد برای انتقال به سازمانهای دیگر، کیفیـت پایین و … قرار می گیرند، سعی بر آن دارند تا با دستکاری یا فـشار به افراد یا کارکنان و … این وضع را سر و سامان بخشند. غافـل از این که مشکل چیز دیگری است و راه حل آن نیز در جای دیگـری است.

فهم وضع سلامت یک سازمان می تواند ما را در انتخاب و گزینش روشهای مدیریتی مناسب برای اثربخشی آن یـاری کنـد. بنابراین تحقیق و مفهوم پردازی در مورد سـلامت سـازمانی لازمـه فعالیـتهـای پردامنـه و گـسترده سـازمانهاسـت و هـر کوشـش معنی­ داری جهت بهسازی سازمان به عنوان محـل کـار و زنـدگی و یادگیری دارای اهمیت است.

سبک تفکر رهبر سازمان

پژوهشی که انجام شده نشان می دهد که بعضی از ابعاد محیط کاری منشا خلاقیت و در نتیجه مایه افزایش خلاقیت و سـلامت سازمانی است. در این مطالعه نشان داده شد که نقش سبک تفکـر رهبر با فراهم آوردن محیط و موقعیت مناسب مـی توانـد بـر رشـد خلاقیت و سلامت سازمانی موثر باشد. علاوه بر این بـه رابطـه اثربخشی فعالیت مدیران، با سبکهـای انتخـابی و خلاقیـت آنهـا تاکید شده است بنابراین دست یافتن به روشهایی بـرای بـالا بـردن سـلامت سـازمانی کارکنـان موجـب شـتاب و پویـایی امـور می شود. این یافته ها به طور واضح نشان داده است که بین سـبک تفکـر مدیران و سلامت سازمانی رابطه مثبت و مناسبی وجود دارد.

بیشتر بخوانید:  سبک تفکر تیم را چگونه طراحی کنیم؟

تناسب ویژگیهای شخصیتی مدیران بـا سلامت سازمانی کارکنان

در مقاله حاضر، پژوهشگران به دنبـال بررسـی رابطـه بعـضی ویژگیهای شخصیتی مدیران (کارآفرینی و سبک تفکر مدیران) بـا سلامت سازمانی کارکنان آنها می باشند؛ چـرا کـه:

اولاً: تطـابق و یـا عدم تطابق سبکهای تفکر افراد در مشاغل انتخابی آنها از عوامل موفقیت و یا عدم موفقیت افراد در شغل خود می باشد.

ثانیاً: مدیریت و کارآفرینی از موضوعات مهم و چـالش انگیـز در محافـل علمی و دانشگاهی در دهه های اخیر هستند.

همچنین افـراد دارای ویژگی کارآفرینی با تلاش و کوشش ­های خلاقانه فعالیتهای خـود را به سمت موفقیت سوق می دهند، تهدیدات و تنگناهای محیطـی را تبدیل بـه فرصـت مـی کننـد و در شـرایط سـخت فرصـتهـای جدیدی را کشف و از آنها بهره برداری می کنند.

رابطه سبک تفکر و کارآفرینی مدیران با سلامت سازمانی کارکنان

یافته ها

یافته های مقاله نشان می دهد که:

  • بین کارآفرینی و سلامت سازمانی رابطه وجود دارد یعنی بالا رفتن میزان کارآفرینی می توانـد منجـر بـه افـزایش میزان سـلامت سازمانی گردد (با ضریب اطمینان ٩٩درصد همبستگی معنی­ دار وجود دارد).
  • بین سبک تفکر (اجرایی) مدیران با میزان سلامت سـازمانی رابطـه معنـی­ دار وجـود دارد (حدود ٣درصد از کل واریانس نمرات سلامت سازمانی ناشی از واریانس نمرات سبک تفکر اجرایی است). مدیران با سبک تفکر اجرایی بهتـر مـی تواننـد در ارتقاء سلامت سازمانی دانشگاه ها گامهای موثر بر دارند.
  • بین انواع سبک تفکر و کـارآفرینی، تنهـا سـبک تفکـر قـانونگـذار بـا کـارآفرینی رابطـه معنی دار دارد (حدود ٢٣درصد از کل واریانس نمرات کارآفرینی ناشی از واریانس نمرات سبک تفکر قانونگذار است).

نتیجتا سبک تفکر اجرایی و قانون­گذار باعث افزایش سلامت سازمانی می شود.

با گوشی اسکن کنید
1 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 5

میانگین امتیاز 5٫00 از 5 با 1 رای
Loading...

نویسندگان:
ترتیب پیشنهادی بهینگی برای :

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارد

به من اطلاع بده
avatar
wpDiscuz