ساختار شکست کار پروژه های نفتی : نگاه کاربردی به ساختار شکست کار - بهینگی

ساختار شکست کار پروژه های نفتی : نگاه کاربردی به ساختار شکست کار

اشتراک گذاری :
ساختار شکست کار پروژه های نفتی : نگاه کاربردی به ساختار شکست کار

بهینگی در مجموعه مطالب ساختار شکست کار به دنبال ارائه نمونه ها و مثالهای ساختار شکست کار در انواع مختلف پروژه هاست. در این مطلب به سراغ ساختار شکست کار پروژه های نفتی رفته ایم. در مطالب آتی نیز مثالهای کاربردی و عملی دیگر از ساختار شکست کار در سایر محیطهای صنعتی و خدماتی ارائه خواهد شد.

مقدمه

همان‌طور که در مطلب “ساختار شکست کار یعنی چی؟“گفته شد، ساختار شکست کار (WBS) یک ساختار گرافیکی شبکه‌ای یا درختی است که برای نشان دادن روش تولید محصول یا خدمت و سایر وظایفی که یک سازمان یا شرکت انجام می‌دهد، به کار می رود.

ساختار شکست کار پروژه های نفتی

شکست کار براساس مراحل یا تجزیه فازی

ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ ﭘﺮوژه اﻛﺘﺸﺎف ﻧﻔﺖ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺷﻜﺴﺖ ﻛﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺮاﺣﻞ (تجزیه فازی)، ﺧﺮد ﻛﻨﻴﻢ. ﺗﻔﻜﻴﻚ و ﺗﺠﺰﻳﻪ اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺼﻮرت زﻳﺮ انجام می‌شود:
۱٫ مرحله شناسایی (Reconnaissance)
۲٫ مرحله نیمه تفصیلی (Preliminary Exploration)
۳٫ مرحله اکتشاف تفصیلی (Detailed Exploration)

۱٫ مرحله شناسایی:

ﻫﺪف این ﻣﺮﺣﻠﻪ، ﺷﻨﺎﺳﺎیی ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری و زﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻔﺘﮕﻴﺮﻫﺎ، و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣﻨـﺎﻃﻖ اﻣﻴـﺪ ﺑﺨـﺶ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻞ بعدی میﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ را ﺑﻪ سه ﮔﺮوه اﺻﻠﻲ (سطح دوم) تقسیم کنیم:

۱٫۱٫ ﺟﻤﻊ آوری داده‌های ژئوفیزیکی و زمین‌شناسی و …
۱٫۲ مطالعات زمین‌شناسی و ژئوشیمیایی
۱٫۳ داده‌های ماهواره‌ای

روش‌های ژﺋﻮﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، مهم‌ترﻳﻦ واﺳﺎسی‌ترین ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﻲﺟﻮﻳﻲ و اﻛﺘﺸﺎف ﻧﻔﺖ وﮔﺎز ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲآﻳﻨﺪ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻋﻤﻠﻴﺎت میدانی اجرا نمی‌شوند. در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ و مطالعات اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ باشد:

ساختار شکست کار پروژه های نفتی : نگاه کاربردی به ساختار شکست کار

بیشتر بخوانید:  سه الزام کاربردی کنترل پروژه : توصیه برای مدیران پروژه

۲٫ مرحله نیمه تفصیلی:

در این مرحله، عملیات ژئوفیزیکی (مغناطیسی هوایی و زمینی، گرانی و الکترومغناطیسی)، به‌طور گسترده‌ای به‌منظور شناسایی ساختار‌های مربوط به نفتگیر‌ها (گسلی، طاقدیس و …) بکار گرفته می‌شود. این مرحله، پایه‌ای برای مرحله تفصیلی (لرز‌ه‌ای) به شمار می‌اید. می‌توان مرحله نیمه تفصیلی را به صورت زیر تقسیم‌بندی کرد.

ساختار شکست کار پروژه های نفتی : نگاه کاربردی به ساختار شکست کار
۳٫ مرحله اکتشاف تفصیلی:

این مرحله ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ و ﭘﺮﺧﺮجﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻛﺘﺸﺎف ﻧﻔﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. معمولا عملیات گوناگون این مرحله مطابق شکل زیر و به ترتیب انجام می‌شوند.

ساختار شکست کار پروژه های نفتی : نگاه کاربردی به ساختار شکست کار
۳٫۱٫ عملیات لرزه ای: که به هدف تشخیص دقیق ساختار‌های مربوطه نفتگیر‌ها اجرا می‌شود. شامل فعالیتهای زیر می‌شود:

۳٫۱٫۱٫ برداشت‌های صحرایی
۳٫۱٫۲٫ پردازش داده‌ها
۳٫۱٫۳٫ تفسیر اطلاعات لرزه‌ای
 ۳٫۱٫۴٫ مدل‌سازی

۲٫۳٫ عملیات حفاری : به منظور نمونه‌گیری و کسب اطلاعات زمین‌شناسی و ژیوشیمیایی، کسب اطلاع از وضعیت و موقعیت ساختار‌های زیر‌زمینی، چاه‌پیمایی و تایید وجود یا عدم وجود مواد هیدروکربنی و تعیین مرز‌های مخزن هیدروکربنی اجرا می‌شود.

۳٫۳ عملیات ژیوشیمیایی: در آن تشخیص ماهیت یا کیفیت سنگ منشا و سن آن، تعیین درجه پختگی سنگ منشا و تشخیص نوع هیدروکربور انجام می‌شود.

۴٫۳ عملیات چاه‌پیمایی: که در آن تشخیص سازند‌های مختلف دیواره چاه و تعیین تخلخل و اشباع هیدروکربن انجام می‌شود و شامل چاه‌پیمایی (زمین‌شناسی) و چاه‌پیمایی (ارزیابی سازند) می‌شود.

بهینگی در مطالب بعدی خود، نمونه های دیگری از ساختار شکست کار در پروژه های واقعی را ارائه می کند.

با گوشی اسکن کنید
1 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 5

میانگین امتیاز 5٫00 از 5 با 1 رای
Loading...

نویسندگان:
ترتیب پیشنهادی بهینگی برای :

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارد

به من اطلاع بده
avatar
wpDiscuz