آیا کمال گرایی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان تاثیر دارد؟ مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان - بهینگی

آیا کمال گرایی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان تاثیر دارد؟ مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

اشتراک گذاری :
آیا کمال گرایی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان تاثیر دارد؟ مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

کمال گرایی

کمال گرایی به منظور تمایل پایدار فرد به وضع معیارهای کامل و دست نیافتنی و تلاش برای تحقق آنهاست که باعث می شود فرد، به ارزشیابی های انتقادی از عملکرد شخصی اش بپردازد.

طی سالهای اخیر تئوری های متعددی در زمینه ماهیت کمال گرایی ارائه شده است که از آن میان میتوان به تئوری هویت و فلت اشاره کرد. مدلی که این دو دانشمند در رابطه با کمال گرایی مطرح کرده اند، مدلی چند بعدی است که کمال گرایان را بر اساس منبع استانداردهای بالایشان از هم متمایز می سازد. هویت و فلت سه بعد را از یکدیگر متمایز کرده اند: کمال گرایی خویشتن مدار، کمال گرایی دیگر مدار و کمال گرایی جامعه مدار.

  • کمال گرایی خویشتن مدار با تمایل به وضع معیارهای غیر واقع بینانه  و استانداردهای بالایی که فرد برای خود بر می گزیند، مشخص می شود و بیشتر تمرکز فرد بر نقص ها و شکست هایش می باشد.
  • کمال گرایی دیگر مدار بیانگر تمایل به داشتن انتظارات افراطی و ارزشیابی انتقادی از دیگران و اطرافیان است. به عبارتی فرد انتظار دارد دیگران به کمال دست یابند.
  • کمال گرایی جامعه مدار به احساس ضرورت رعایت معیارها و برآورده ساختن انتظاراتی است که فرد تصور می کند دیگران برایش  تجویز کرده اند و برای تایید از سوی آنها بایستی انجام دهد.

جوانب کمال گرایی

از سوی دیگر در مطالعات علمی که در زمینه کمال گرایی توسط محققان انجام گرفته، آن را به دو فرم مثبت و منفی تقسیم کرده اند. فرم مثبت کمال گرایی که با عناوین کمال گرایی سازگارانه، کارکردی، سالم و بهنجار نام گذاری شده است و فرم منفی آن که کمال گرایی ناسازگارانه، ناکارکردی، ناسالم و نوروتیک نام گرفته است.

بعد منفی کمال گرایی شامل جنبه هایی از کمال گرایی است که با نگرانی های کمال گرایانه نظیر کمال گرایی جامعه مدار، نگرانی درباره اشتباهات و شک درباره اعمال، احساس اختلاف بین انتظارات و نتایج و واکنش منفی به نقص همراه است. پیامدهای منفی این بعد نظیر اضطراب امتحان، ترس از ارزشیابی منفی و اعتماد به نفس پایین می باشد.

بیشتر بخوانید:  اعتماد به نفس و انگیزش (قسمت اول)

بعد مثبت کمال گرایی شامل جنبه هایی از کمال گرایی است که با کمال گرایی خود مدار، تلاش های کمال گرایانه نظیر داشتن استانداردهای شخصی بالا یا تلاش برای عالی بودن و تمایل به داشتن نظم و ترتیب همراه است. این بعد با پیامدهای مثبت نظیر عملکرد تحصیلی بالا، توانایی ادراکی برای پیشرفت و تحمل پایداری و استفاده از حداکثر توان همراه است.

آیا کمال گرایی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان تاثیر دارد؟ مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

به طور کلی میتوان گفت: کمال گرای نوروتیک به دلیل انتظارات غیر واقع بینانه هرگز از عملکرد خود خشنود نخواهد شد. در مقابل کمال گرای بهنجار از تلاش و رقابت برای برتری و کمال لذت می برد و در عین حال محدودیت های شخصی اش را به رسمیت می شناسد.

اهمال کاری تحصیلی

اهمال کاری به معنای به تعویق انداختن زمان انجام کارها می باشد. تحقیقات متعددی در زمینه اهمال کاری در محیط های دانشگاهی (اهمال کاری تحصیلی) انجام شده است. این امر به علت شیوع فراوان آن در دانشجویان و دانش آموزان و نقش تعیین کننده اش در موفقیت و پیشرفت تحصیلی آنهاست. اهمال کاری تحصیلی را تاخیر عمدی دانش آموزان در تکمیل تکالیف درسی در بازه زمانی معین یا مورد انتظار تعریف می کنند.

ارتباط بین اهمال کاری و کمال گرایی

ازجمله عللی که در بحث از ویژگی های شخصیتی اهمال کاران توجه زیادی را به خود جلب کرده است، کمال گرایی و انتخاب استانداردهای در حد افراطی است. بسیاری از نظریه پردازان معتقدند بین اهمال کاری و کمال گرایی افراد رابطه وجود دارد. به اعتقاد آنها، افراد چون کمال گرا هستند و توقعات بالا و غیر واقع بینانه از خود دارند و موفقیت در دستیابی به آن را در خود نمی بینند، اهمال کاری می کنند. از این رو برای بررسی رابطه بین ابعاد کمال گرایی و اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان، از پژوهش لادن هاشمی و مرتضی لطیفیان (۱۳۹۲) استفاده شده است. این پژوهش بصورت مطالعه موردی بر روی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان انجام گرفته است.

مقاله حاضر را می توانید از اینجا دانلود کنید.

بررسی تاثیر کمال گرایی بر اهمال کاری تحصیلی

دانش آموزان و دانشجویانی که دارای خصلت کمال گرایی اند، بخاطر حساسیت بیش از حد و عدم اطمینان از انجام درست تکالیف درسی شان اغلب رفتارهایی مشابه اهمال کاری را نشان می دهند.

گفتیم یکی از پیامدهای جنبه منفی کمال گرایی، اضطراب امتحان است؛ از این رو تنها جنبه های منفی کمال گرایی نظیر کمال گرایی جامعه مدار است که با استرس و اضطراب رابطه دارد. در حالیکه جنبه های مثبت آن مانند کمال گرایی خودمدار و تلاش برای رسیدن به استانداردهای بالا، رابطه ای با اضطراب ندارد. فرد دارای اضطراب امتحان، احساس درماندگی می کند و قادر به کنترل رویدادهای امتحان نیست. این افراد فکر می کنند هر تلاشی برای موفقیت در امتحانات بی فایده است و اگر تلاشهای اولیه آنها موثر واقع نشود، خیلی زود تسلیم می شوند و رفتارهایی مشابه اهمال کاری از خود بروز می دهند.

بیشتر بخوانید:  چگونه استرس کودکان در کلاس درس را کنترل کنیم؟

فرضیه مورد بررسی

فرضیه ای که در پژوهش هاشمی و لطیفیان (۱۳۹۲) بررسی شده، عبارت است از:

آیا اضطراب امتحان نقش واسطه ای در رابطه کمال گرایی و اهمال کاری تحصیلی ایفا می کند؟

جامعه آماری

جامعه آماری این پژوهش شامل ۴۸۰ نفر دانشجوی دختر (۲۸۰ نفر) و پسر (۲۰۰ نفر) دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان بودند که به شیوه نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند.آیا کمال گرایی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان تاثیر دارد؟ مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

ابزار پژوهش

جمع آوری اطلاعات برای ارتباط بین دو عامل کمال گرایی و اهمال کاری با استفاده از سه پرسش نامه صورت گرفته است.

  • پرسش نامه اهمال کاری تحصیلی سولومون و راتبلوم (۱۹۸۴) که شامل ۲۷ گویه برای سه مولفه “آماده شدن برای امتحانات”، “آماده شدن برای تکالیف” و “آماده شدن برای مقاله های پایان ترم” می باشد.
  • پرسش نامه کمال گرایی چند بعدی هویت و فلت (۱۹۹۱) که از سه خرده مقیاس ۱۵ گویه ای تشکیل شده و مناسب برای اندازه گیری کمال گرایی خود مدار، دیگر مدار و جامعه مدار می باشد.
  • پرسش نامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری که توسط پینتریچ و همکاران (۱۹۹۱) تدوین شده و برای اندازه گیری اضطراب امتحان مفید می باشد.

نتایج بررسی موردی

نتایج این پژوهش نشان داد که هر دو گونه کمال گرایی خود مدار و جامعه مدار بصورت مستقیم پیش بینی کننده های اهمال کاری تحصیلی می باشند.

همچنین کمال گرایی خود مدار در مقایسه با کمال گرایی جامعه مدار پیش بینی کننده قوی تر و منفی اهمال کاری تحصیلی است. زیرا کمال گرایان خود مدار برای دستیابی به اهدافشان به پیشرفت و انگیزش برای انجام تکالیف گرایش پیدا می کنند و اهمال نمی ورزند، در نتیجه رابطه منفی بینشان تبیین می شود.

علاوه بر این کمال گرایی جامعه مدار در مقایسه با کمال گرایی خود مدار پیش بینی کننده قوی تر و مثبت اضطراب امتحان است. چرا که کمال گرایان جامعه مدار به ارزشیابی دیگران اهمیت زیادی می دهند، در نتیجه ممکن است برای عالی بودن فشار زیادی را متحمل شوند تا طبق انتظارات دیگران عمل کنند. بنابراین میزان اضطراب زیادی را بر خود وارد می آورند.

یافته دیگر پژوهش در خصوص نقش واسطه ای اضطراب امتحان در رابطه انواع کمال گرایی و اهمال کاری تحصیلی می باشد؛ که مشخص شد اضطراب یکی از برجسته ترین پیامدهای منفی است که از کمال گرایی تاثیر می پذیرد و این تاثیرپذیری برای کمال گرایی جامعه مدار و خود مدار متفاوت می باشد.

با گوشی اسکن کنید
1 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 5

میانگین امتیاز 5٫00 از 5 با 1 رای
Loading...

نویسندگان:
ترتیب پیشنهادی بهینگی برای :

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارد

به من اطلاع بده
avatar
wpDiscuz