آیا کمال گرایی و اهمال کاری بر سلامت روان دانشجویان تاثیر دارد؟ (مطالعه موردی) - بهینگی

آیا کمال گرایی و اهمال کاری بر سلامت روان دانشجویان تاثیر دارد؟ (مطالعه موردی)

اشتراک گذاری :
آیا کمال گرایی و اهمال کاری بر سلامت روان دانشجویان تاثیر دارد؟ (مطالعه موردی)

سلامت روان

بهداشت روان، بخشی جدایی ناپذیر از بهداشت عمومی است که فرد را از عناصر شناختی، عـاطفی و همچنـین از توانـاییهـای خود در ایجاد رابطه با دیگران آگاه می گردانـد. انسـان بـا داشـتن تعادل روانی، بهتر می تواند بر تنیدگیها و فشارهای زنـدگی فـائق آمده و فردی مفید برای جامعه باشد. با این حال گزارش اخیر سازمان جهانی بهداشت نشان می دهـد کـه اخـتلالات روانـی حـدود ١٠درصـد بـالغین جامعـه را گرفتـار کـرده و بـروز ایـن اختلالات رو به افزایش است.

دانشـجویان بـه دلیـل شـرایط خـاص دانشجویی از جمله:  دوری از خانواده، وارد شدن به مجموعـه ای بزرگ و پرتنش، مشکلات اقتصادی، حجـم زیـاد دروس، رقابـت های فشرده و غیره، مستعد از دست دادن سلامت روانـی می باشند.

به طور کلی متغیرهای بسیاری (مانند عوامل روانی، اجتماعی یا اقتصادی) می تواند سلامت روانی انسـان را تحـت شـعاع قـرار دهد که از آن میان به نظر می رسـد کمـال گرایـی و اهمـالکـاری نقـش برجسـته ای در سـلامت روان دانشـجویان داشـته باشـند.آیا کمال گرایی و اهمال کاری بر سلامت روان دانشجویان تاثیر دارد؟ (مطالعه موردی)

کمال گرایی

اصـطلاح کمــال گرایـی بـه آرزوی شـخص جهـت دســتیابی بــه معیارهای بالای عملکرد از یک سـو و ارزیـابیهـای انتقـادی بـی جهت از عملکردهای خویش از سـوی دیگـر اشـاره مـی کنـد. درنظر کمال گرایان بـی کفـایتی در هـر چیـزی، شاخصـی از بـی کفــــایتی و بــــی ارزشــــی فــــرد اســــت.

اهمالکاری

تعلــــل ورزی یا به آینده موکول نمـودن کارهـا نیـز آنقـدر متــداول اســت کــه شــاید بتــوان آن را از تمــایلات ذاتــی انســان برشمرد. اگرچه تعلل ورزی همیشه مسئله ساز نیست، اما در اغلب موارد می تواند از طریق ممانعت از پیشرفت و عدم دسترسـی بـه اهداف، پیامدهای نامطلوب و جبـران ناپـذیری بـه همـراه داشـته باشد.

در تعریف این سازه، محققـان بـه کـاهلی و امـروز و فـردا کردن در انجام کارهـای مهـم (در زمـان موردانتظـار)، همـراه بـا تجارب ذهنی ناراحت کننده، اشاره نموده انـد. بـر ایـن اسـاس، هنگامی که افراد شروع کارها یا بـه انجـام رسـاندن کارهـا را بـه تعویق می اندازند، دچار اهمالکاری می شوند.

بیشتر بخوانید:  آیا کمال گرایی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان تاثیر دارد؟ مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

تاثیر کمال گرایی و اهمالکاری بر سلامت روان دانشجویان

تحقیقات نشان می دهد که این دو عامل به طور شایع در بـین دانشجویان و افراد مختلف در هر دو جنس دیده مـی شـود و بـر سلامت روان آنها تاثیر بسزایی دارد. در واقع اکثر دانشجویان بـه انجام کار و تکالیف مورد نظر بی علاقه نیستند و حتـی از مزایـای آن نیز به خوبی آگاهند ولی به علت کم تحملـی آن را نادیـده مـی گیرند.

آیا کمال گرایی و اهمال کاری بر سلامت روان دانشجویان تاثیر دارد؟ (مطالعه موردی)به عبارت دیگر، فرد در ذهن خود انتظار آفرینش و یا تحقق اثر یا هدف فوق العاده ای دارد. چیزی که در عالم واقع ممکن است هرگز اتفاق نیفتد، درنتیجه عدم رسیدن به نقطه مطلوب که ساخته ذهــن فــرد اســت و بــه آن کمــال گرایــی مــی گوینــد منجــر بــه سرخوردگی شده و فرد را به عنصری ناراضـی، مشـکل پسـند و مخالف در مـی آورد و سـلامت روان او را بـه خطـر مـی انـدازد.
انسان کمال گرا همیشه خود را در معرض اضـطراب مـی بینـد و می ترسد کارش مطلوب واقع نشود به همین جهت همیشـه دچـار اهمال و اهمالکاری مـی شـود. ماننـد دانـش آمـوزی کـه از تـرس نگرفتن نمره عالی، انجام تکالیفش را به تعویق می اندازد.

از این رو برای بررسی رابطه بین کمال گرایی و اهمالکاری با سلامت روان، از پژوهش ناهید ذرراتی و محمد خیر که در سال ۹۳ انجام شده، استفاده شده است. این پژوهش بصورت مطالعه موردی بر روی دانشجویان پزشکی انجام شده است.

اصل مقاله را می توانید از اینجا دانلود کنید.

فرضیه پژوهش

فرضیه ای که در پژوهش ذرراتی و خیر (۱۳۹۳) بررسی شده، در زیر بیان شده است.

بررسی رابطه کمال گرایی و اهمالکاری و تعیین نقش پیش بینی کنندگی این دو متغیر در سلامت روان دانشجویان

جامعه آماری پژوهش

جامعه آماری پژوهش شـامل دانشـجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اسـت کـه اعضـای نمونـه آمــاری بــه روش نمونــه گیــری تصــادفی خوشــه ای از میــان دانشجویان سالهای مختلف پزشـکی انتخـاب گردیـد. حجـم نمونـه بدست آمده برای این پژوهش ١٨١نفر بود کـه شـامل ١١٣نفر زن و ۶٨نفر مرد می باشد.

در رابطه با جامعه آماری پژوهش این نکته حائز اهمیت است که دانشجویان پزشکی ضمن درگیر بـودن بـا مسـایل یاد شده، مشـکلات خـاص خـود (از جملـه فشـارهای روحـی و روانی محیط، برخورد با مسایل و مشکلات بیمـاران، طـول مـدت تحصیل و عدم برخورداری از آینـده شـغلی روشـن) را نیـز دارا هستند و به نظر می رسد این گروه بیش از سـایر دانشـجویان، در خطر از دست دادن سلامت روانـی هسـتند. دانشـجویان امـروز، پزشکان و مدیران فردای بخش بهداشت و درمان خواهنـد بـود و برای داشتن پزشکانی سالم، خلاق و توانمند می بایسـت از اکنـون به سلامت دانشجویان توجه شود.

ابزار پژوهش

۱- پرسشنامه سلامت عمومی

برای گردآوری اطلاعات سلامت روانی در این پژوهش از پرسـش نامـه سـلامت عمـومی  (H. Q 28 G) کـه بـه منظـور شناسـایی اخـتلالات روانـی در مراکـز و محـیط هـای مختلـف تـدوین شـده، استفاده شد. این پرسشنامه ٢٨سؤالی، ۴خرده مقیاس نشانه هـای جسمانی، اضطراب، اختلال در کارکرد اجتمـاعی و افسـردگی را در بر می گیرد. هر یک از این خرده مقیاسهـا دارای ٧سـؤال مـی باشد.

۲- پرسشنامه کمال گرایی

جهت مطالعه متغیـر کمـال گرایـی در این پژوهش از مقیاس کمال گرایی ایلز و همکاران استفاده شـد. این پرسشنامه دارای ۵٩گویه و ٨خرده مقیاس مـی باشـد. در ایـن مقیاس از ترکیب ابعاد نظم و سـازماندهی، هدفمنـدی، تـلاش بـرای عالی بـودن و معیارهـای فـوق بـرای دیگـران، جنبـه سـازگار و از ترکیب نمرات ابعاد نیاز به تایید، تمرکز بر اشتباهات، ادراک فشار از سوی والدین، جنبه ناسازگارانه کمال گرایی حاصل می شود. نمره کل کمال گرایی نیز از مجموع نمرات عوامل هشت گانه کمال گرایی بدست می آید.

۳- پرسشنامه اهمالکاری

ابزار مورد استفاده برای ارزیــابی اهمــالکــاری تحصــیلی، مقیــاس اهمــالکــاری تحصــیلی سولومون و راث بلوم می باشـد. ایـن مقیـاس دارای ٢٧گویـه است که سه مولفه را مورد بررسی قرار می دهد. مؤلفـه اول، مؤلفـه «آماده شدن برای امتحانات» که شامل ٨سـئوال مـی باشـد. مؤلفـه دوم، مؤلفه «آماده شدن برای تکالیف» می باشـدکه شـامل ١١گویـه است و مؤلفه سوم «آماده شدن برای مقاله های پایان ترم» می باشـد، که شامل ٨گویه است.

بیشتر بخوانید:  اهمال کاری تحصیلی : چرا دانش آموزان و دانشجویان کارها را به تاخیر می اندازند؟

آیا کمال گرایی و اهمال کاری بر سلامت روان دانشجویان تاثیر دارد؟ (مطالعه موردی)نتیجه گیری

در این پژوهش رابطه کمال گرایی و اهمالکاری و نقش پـیش بینی کنندگی این دو متغیـر در سـلامت روان دانشـجویان مـورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بین متغیر کمال گرایی و سلامت روانی، ارتباط معنـادار مثبتی را نشان داده است. همچنین رابطه ی بین متغیر اهمالکـاری و سلامت روان نیز معنادار بود.

در مورد پاسخ به ایـن سـوال که آیا اهمالکاری می تواند سلامت روانی را پیش بینـی نمایـد؟

نتـایج حاصـل از ایـن تحلیل نشـان داد اهمـالکـاری پـیش بینـی کننـده معنـادار سلامت روان است. بنابراین بخـش معنـاداری از سـلامت روانـی فرد توسط خصیصه اهمالکاری و تعلل ورزی تبیین می شود کـه در صورت افزایش میـزان اهمـالکـاری، میـزان سـلامت روانـی کاهش می یابد و بالعکس با کاهش اهمـالکـاری، سـلامت روانـی افزایش خواهد یافت.

بـرای پاسـخ دادن به این سئوال نیز که آیا کمال گرایی می تواند سـلامت روانـی را پیش بینی نماید؟

نتـایج ایـن تحلیل نشان داد که کمال گرایی و به ویژه بعـد نشـخوار فکـر مـی تواند سلامت روان را پیش بینی کند. بنـابراین بخـش معنـاداری از سلامت روانی فرد توسط خصیصه کمال گرایی تبیـین مـی شـود یعنی با افزایش میزان کمال گرایی میزان سلامت روانی کاهش می یابد و بنابراین با کاهش کمال گرایی، میزان سلامت روانی افـزایش خواهد یافت. البته میتوان محدوده و دامنه ای برای آن قائل شـد و ممکن است با کـاهش افراطـی کمـال گرایـی، سـلامت روانـی نیـز کاهش یابد.

همچنین برای پاسخ به این سئوال کـه کـدامیک از دو متغیـر کمال گرایی و اهمالکاری بهتر مـی توانـد متغیـر سـلامت روان را پیش بینی کند؟

طبق نتایج بدست آمده مشخص شد که اهمـالکـاری تـأثیر بیشتری در پیش بینی سلامت روان دارد.

جمع بندی

در یـک جمـع بنـدی کلـی بـا توجـه بـه پیشـینه نظـری و پژوهشی و نیز یافته های بدست آمده از ایـن پـژوهش، مـیتـوان گفت که بین کمال گرایی و سلامت روانی از یک سو و اهمالکاری و سلامت روانی از سوی دیگر همبستگی و ارتباط وجود دارد؛ لذا توصیه می شود تا در جهـت ارتقـاء سـلامت روانـی دانشـجویان آموزش های گروهی برای مقابله با اهمالکـاری (بـویژه در زمینـه های تحصیلی) ارائه گردد و همچنین سعی شود تـا بـا مـداخلات بالینی و درمانهـای شـناختی رفتـاری کمـال گرایـی دانشـجویان تعدیل شده و از این ویژگی شخصیتی استفاده بهینه ای شود.

با گوشی اسکن کنید
1 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 5

میانگین امتیاز 5٫00 از 5 با 1 رای
Loading...

نویسندگان:

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارد

به من اطلاع بده
avatar
wpDiscuz